SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular

YETENEK SINAVLARINA G?R?? ?Ç?N TABAN PUAN NED?R?

Yetenek s?navlar?na giri? puanlar? her y?l üniversitelilerin kendi belirledikleri s?nav yönetmeli?iyle duyurulmaktad?r. Ve bu Yönetmeli?e göre de bölümler aras?nda da de?i?kenlik gösteren taban puanlar söz konusudur.

A??rl?kl? olarak üniversite s?nav?n?n (YKS) ilk a?amas?ndan ( T.Y.T ) alaca??n?z ham 160 ve üzeri 225 puan aral???ndad?r.GÜZEL SANATLAR VE E??T?M FAKÜLTELER? YETENEK SINAVLARINA K?MLER KATILAB?L?R?

Lise e?itimini tamamlam?? (Güzel Sanatlar, Meslek Lisesi, Düz ve Aç?k liselerden Mezunlar) ve mezun olma durumunda olanlar.

Güzel Sanatlar Lisesi Ç?k??l?lar

Düz Lisesi Ç?k??l?lar

Meslek Lisesi Ç?k??l?lar

Aç?k Lise Ç?k??l?lar

 

GÜZEL SANATLAR L?SELER? HAZIRLIK PROGRAMINA K?MLER KATILAB?L?R?

Güzel Sanatlar Lisesine Haz?rlanmak isteyen Orta ö?retim 6-7-8. S?n?f ö?rencileri kat?labilir. Bu s?nava girecek ö?rencilerin ve Velilerin dikkat etmesi gereken husus      8. s?n?f sonunda girecekleri bu s?nava bir kez girme ?ans?n?n söz konusu olmas?d?r. S?nav tarihlerinin çak??mamas? durumunda yak?n illerdeki s?navlara ve yahut yap?lan s?navlarda kontenjan?n dolmamas? durumunda tekrar yap?lacak s?navlara girilebilirler, s?nav?n kazan?lmamas? durumunda her hangi bir düz lise veya meslek lisesine gidip dönem sonunda tekrar bu s?navlara girme gibi bir durum söz konusu de?ildir. Kars?la?t???m?z velilerin ço?unda bu konuyla ilgili yanl?? bilgi söz konusudur. Bu s?nava yaln?zca 8. s?n?f sonun da girilebilmektedir.

 

YETENEK SINAVLARINDA NELER SORULUYOR VE HANG? DÖNEMDE SINAVLAR YAPILIYOR?

Yetenek s?navlar? okullar?n belirledikleri ve duyurduklar? s?nav yönetmeli?ine ba?l? olarak iki ya da üç a?amadan olu?maktad?r.

Bu a?amalar ?u ?ekilde olu?maktad?r;

Bellek (?mgesel Çal??ma)

Model

Natürmort

Elle ili?kilendirme

Kopya Çal??mas?

Yar? imgesel Çal??malar

Dosya De?erlendirme

?eklinde olmaktad?r. Yetenek s?navlar? genel olarak Haziran ay? sonu gibi ba?lay?p Eylül ay? ortas?na kadar sürmektedir. Baz? özel okullar daha önceki tarihlerde de yetenek s?navlar?n? yapmaktad?rlar. Üniversite s?nav?n?n ilk a?amas?ndan alaca??n?z ham 160 ve 225 puan aral??? ve üzeridir. Girmek istedi?iniz okullar?n say?s?nda bir s?n?rlama yoktur fakat okullardaki bölümleri seçerken 2 bölüm ya da 3 bölüm s?n?rlamas? söz konusudur.

 

YETENEK SINAVLARI ?Ç?N KAÇ AYLIK E??T?M GEREK?YOR?

Yetenek s?navlar?nda ortalama bir y?ll?k e?itim süreci yeterlidir. Fakat bu süre de?erlendirilirken ki?inin haz?r bulunu?luk düzeyi ve bilgiyi alma h?z? da göz önünde bulundurulmal?d?r. Nadir de olsa bir k?s?m ö?rencide ikinci y?l? göz önün de bulundurulmal?d?r.

 

YET??K?NLERE YÖNEL?K HOB? AMAÇLI ÇALI?MALARA K?MLER KATILAB?L?R?

Atölyemizdeki bu e?itimde resim yapmak ve farkl? meslek gruplar?nda çal???p kendine zaman ay?rmak isteyen günlük ya?am?n stresinden bir parça uzakla?mak isteyen herkes kat?labilir. Kat?l?mda Ya? s?n?r?m?z yoktur.

Karakalem

Pastel

Ya?l?boya

 

ÇOCUK RES?M ATÖLYES? ÇALI?MALARINA K?MLER KATILAB?L?R YA? ARALI?I KAÇTIR?

Atölyemizdeki bu e?itime 8-11 ya? aras?ndaki küçük sanatç? adaylar? kat?labilir. Çocuklar?n konu?maya, yazmaya ba?lamadan önce karalamalar?, resim çizmeleri en do?al ifade biçimi olarak kar??m?za ç?kar. Çocuklar?n kendilerini özgürce, saf ve temiz duygularla ifade ettikleri alan ku?kusuz ki yapt?klar? resimlerdir. Çocu?un kag?t yüzeyin de olu?turdu?u iz ve karalamalar bizler taraf?ndan takdir edildi?inde bu çocukta mutlulu?a, özgüveninin olu?mas?na ve çizim iste?ine neden olur. Bu onlar?n iç dünyalar?na aç?lan kap? olarak belirir kar??m?za. Asl?nda bizlerle konu?ur ve birçok ?eyi anlat?r, rahatlar ve mutlu olurlar.

 

YETENEK SINAVINA HAZIRLIKTA VE HOB? AMAÇLI ÇALI?MALARDA GEREKL? MALZEMELER NELERD?R?

GÜZEL SANATLAR VE E??T?M FAKÜLTELER?NE HAZIRLIK MALZEME L?STES?

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas?

1 Adet 50x70 cm Duralit

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1Adet Maket B?ça?? (Geni?)

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Kag?d? (100 adet )

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölyede çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? kag?t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 kag?d?n olmas? gerekmektedir.

 

GÜZEL SANATLAR L?SELER?NE HAZIRLIK MALZEME L?STES?

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas?

1 Adet 50x70 cm Duralit

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Maket B?ça?? (Geni?)

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Ka??d? (100 adet )

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölye de çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? kag?t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 kag?d?n olmas? gerekmektedir.

 

HOB? RES?M KURSU MALZEME L?STES?

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas? (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

1 Adet 50x70 cm Duralit (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Maket B?ça??

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Kag?d? (100 adet ) (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölye de çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? kag?t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 kag?d?n olmas? gerekmektedir. Çal??ma program?na ba?l? olarak ?lerleyen zamanlarda pastel ya da ya?l? boya, f?rça vb. gerekli malzemelerin temininin yap?lmas? gerekmektedir.

 

ÇOCUK RES?M ATÖLYES? MALZEME L?STES?

35x50 cm Ebad?nda resim defteri ya da 35x50 cm Ebad?nda 1 Top resim kag?d?

12’li kuru boya seti

12’li pastel boya seti

Sulu Boya Seti

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Kalem T?ra?

1 Adet Küçük Makas (çocuklara uygun)

1 Adet Yap??t?r?c? (çocuklara uygun)

2 Adet 2B Resim Kalemi