NEDEN GİOTTO AKADEMİ SANAT ?

Neden Giotto Akademi Sanat ?

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE RES?M KURSU BURSA DEND???NDE NEDEN? G?OTTO AKADEM? SANAT

Tecrübelerimiz bizi hayatta hep güçlü k?lar. Her deneyimden ç?karaca??m?z dersler yolumuzu ayd?nlat?r, ???k tutar, do?ru yolda emin ad?mlarla ilerlememizi sa?lar. Dünden bugüne de?in yirmi bir y?ld?r, Resim Kursu ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Resim Kursu e?itimi sürecimiz çerçevesinde elde etti?imiz deneyim, tecrübe ve ba?ar?larla bugünde sizlerin yoluna ???k tutmak istiyoruz. Çünkü bir ö?retmenin görevi her zaman do?ru yöne ???k tutmak ve ö?renciyi do?ru istikamete sevk etmek ve yönlendirmektir. Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu ve Resim Kursu Bursa dendi?inde akla gelen ilk Resim Atölyesi, Resim Kursu olan atölyemiz Giotto Akademi Sanat neden tercih edilmeli sorusunu birkaç ba?l?k alt?nda ifade etmeye çal??al?m.

 Neden G?OTTO AKADEM? SANAT sorusunu birkaç ba?l?k alt?nda toplayacak olursak;

Sanat E?itiminde Do?ru ö?retim yöntemleri

Sanat E?itimi sürecinde bireyin farkl?l?klar?n? gözetmek

Güzel Sanatlar ve Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k süreci içerisinde Ö?renciyi k?s?tlamayan s?n?rlar?n? a?mas?n? sa?layan ö?retim yakla??m?

Ö?rencilerle etkili ileti?im

Resim Kursu e?itimi sürecinde keyifli ve samimi çal??ma ortam?

Ö?rencileri kucaklayan ö?renciler aras?n da farkl?l?k olmaks?z?n e?it yakla??m ve ilgi

Bu güne kadar Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k e?itimi sürecimiz içerisinde biriktirdi?imiz ö?retim ve s?nav deneyimi

Ö?rencilerimizi girecekleri Güzel Sanatlar Fakülteleri Bölüm tercihlerinde ve bölüm s?navlar?nda do?ru yönlendirme

G?OTTO AKADEM? SANAT Resim Kursu, Güzel Sanatlara Haz?rl?k ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Resim Atölyemizde olman?z? ve bizi tercih etmenizi sa?layacak bir kaç neden olarak s?ralayabiliriz.