FABRİKA KAIZEN SKETCH EĞİTİMİ

Fabrika Kaizen Sketch Eğitim

 

FABR?KA SKETCH E??T?M? VE KA?ZEN E??T?M ÇALI?MALARI

Fabrika sketch e?itim çal??malar? Bursa’ da ?ehrimizin önde gelen sanayi kurulu?lar?n?n Mühendislere ve fabrika bünyesinde çal??an teknisyen ya da bölüm ?eflerine Kaizen çal??malar? sürecinde iyile?tirme ve sorun giderme ve ya öneri sunmaya dönük olarak yapmalar? istenen Kaizen, çizimlerini çal??malar?n? daha do?ru bir biçimde kag?da ve kâ??t yüzeyine aktarmalar? beklentisi yönünde biraz önce yukar?da belirti?imiz üzere Mühendislere, ?ef ve Teknisyenlere kurumumuz  Giotto Akademi Sanat taraf?ndan verilen sketch çizim Resim Kursu ve Çizim E?itimi sürecidir. Bu Resim Kursu Fabrikalar bünyesinde verilebilece?i gibi talep do?rultusunda kurumumuzda da verilebilmektedir. Yapt???m?z Kaizen Sketch Resim Kursu, Çizim E?itimi sürecinde Çal??anlara temel çizim teknikleri, perspektif, figür in?as?, düzlem ve ili?kilendirme üzerine bilgiler verilmekte ve çizmeleri istenen form ve yap?lar? ald?klar? Resim Kursu ve Resim E?itimi sayesinde kâ??t düzlemine do?ru aktarabilmeleri sa?lanmaktad?r. Unutmadan da ?unu ifade etmemiz gerekir temel e?itim sonras?nda fabrika üretim ortam?nda kar??la??lan örnek sorunlar?n görsellerinin de çal??ma sürecinde çal??ma ortam?nda bulundurulmas? ya da örnek parçalar?n çal??ma ortam?nda olmas? e?itim sürecinde bu anlamda olu?abilecek aksamalar? giderecek ve zaman kayb?n?n olu?mas?n? önleyecektir.

Sketch e?itimi Resim Kursu verdi?imiz kurumlar ve referanslar?m?z? s?ralayacak olursak;

Sketch E?itimi Resim Kursu Verdi?imiz Kurulu?lar:

-TOFA? Türk Otomobil Fabrikas? A.?.    -  2012

-MAKO Elektrik Sanayi ve Ticaret A.?.  -  2012

-MARTUR                                             - 2012

-BEYCEL?K GESTAMP                             - 2013

Yapt???m?z Çizim Sketch e?itim Resim Kursu çal??malar? görsellerine sitemizde bulunan çal??malar k?sm?ndan ula?abilir ve çal??malarla ilgili görselleri inceleyebilirsiniz.

 

 

FABR?KA SKETCH E??T?M? VE KA?ZEN E??T?M ÇALI?MALARI

MALZEME L?STES?

50x70 cm Duralit ‘’ KATILIMCI SAYISI KADAR ‘’

Silgi ‘’KATILIMCI SAYISI KADAR ‘’

1Adet Maket B?ça?? (Geni?)

1 Top 50x70 cm Resim Ka??d? (100 adet )

2B-Kalem ‘’ KATILIMCI SAYISI KADAR

NOT:Çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? ka??t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na yeterli kag?d?n olmas? gerekmektedir.