EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Sanat e?itiminin temelini muhakkak ki birey olu?turmaktad?r. Bu anlay??tan yola ç?karak her bireyin Güzel Sanatlara Haz?rl?k ve Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k ‘’Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Haz?rl?k’’ sürecinde kendine has farkl?l?klar?, alg?lama biçimi oldu?u yads?namaz bir gerçektir. Buradan hareketle Resim Kursu ve Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k kurs sürecinde her bireyin farkl?l?klar?n? gözeterek alg? zenginli?ini art?rmak farkl? bak?? aç?lar? kazand?rmak ve ö?renme arzusuyla dolu hayatlar?n?n her döneminde ba?ar?y? hedefleyen bireyler yeti?tirmek e?itim anlay???m?z?n temelini olu?turmaktad?r. Biz atölyemizdeki Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k e?itim sürecimizi planlarken ve olu?tururken bireylerin farkl?l?klar?n? gözetirken, ayn? zamanda ö?rencilerin do?ru bir e?itim ve çal??ma disiplini olu?turabilmeleri noktas?nda da belirli ö?retim yöntemleri olu?turmaktay?z. Bu ö?retim yöntemi Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k sürecinde ö?rencilerimizin kar??lar?na ç?kabilecek konu ve konu alanlar?na hakim olmalar?n?n yan?nda bu konu alanlar?na ba?l? olarak yap?lan çal??malar?n ka??t yüzeyine en do?ru biçimde aktar?lmas? noktas?nda da katk? sa?lamaktad?r. Bu güne kadar elde etti?imiz ba?ar?larla Bursa’da Resim Kursu ve Resim Kursu Bursa dendi?in de akla gelen ilk Resim Kursu, Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Atölyesi olan Giotto Akademi Sanat’?n e?itim anlay??? bundan önce oldu?u gibi bundan sonrada ö?rencilerine farkl? bak?? aç?lar? kazand?rmak ve ö?renme arzusuyla dolu hayatlar?n?n her döneminde ba?ar?y? hedefleyen bireyler yeti?tirmek olacakt?r.