EĞİTİMLERİMİZ

Çocuklara Yönelik Resim Atölyesi Çalışma Programı

 

ÇOCUKLARA YÖNEL?K  HOB? RES?M KURSU ÇALI?MA PROGRAMI

Atölyemizdeki bu e?itime 8-11 ya? aras?ndaki küçük sanatç? adaylar? kat?labilir. Çocuklar?n konu?maya, yazmaya ba?lamadan önce karalamalar?, resim çizmeleri çocuklar?n en do?al ifade biçimi olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Çocuklar?n kendilerini özgürce, saf ve temiz duygularla ifade ettikleri alan ku?kusuz ki kâ??t düzlemi ve kâ??t düzlemi üzerine ya da farkl? yüzey alanlar? üzerine yapt?klar? resimlerdir. Çocu?un kag?t yüzeyin de ya da farkl? alanlarda olu?turdu?u iz ve karalamalar bizler taraf?ndan takdir edildi?inde bu çocukta mutlulu?a ve özgüveninin olu?mas?na ve çizim iste?ine neden olur. Bu onlar?n iç dünyalar?na aç?lan kap? olarak belirir. Asl?nda çocuklar yapt?klar? resimlerle bizlerle konu?ur ve birçok ?eyi anlat?r, rahatlar ve mutlu olurlar. Bu anlamda Sanat E?itimi çocu?un kendini özgürce ifade edebildi?i bir ortam olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Çocu?un ki?ilik ve alg? zenginli?inin geli?mesinde sanat e?itiminin önemi büyüktür. Çocuklar Çocuklara Yönelik Çocuk Hobi Resim atölyesi çal??malar?nda düzen, sorumluluk, payla?ma, malzeme kullan?m? noktas?n da bilinçlenir ve geli?irler. Çocuk Hobi Resim Kursu Sanat e?itimi ortam? yarat?c?, insanc?l, özgür ve bar??ç?l toplum ve de?erleriyle bütünle?mi? de?i?en ?artlara göre kendini yenileyebilen geçmi? ve bu gün ve gelecek aras?nda ba? kuran kültür, sanat, sanat tarihi ve tarihi de?erleri kazan?rken bunlar? özgürce yarat?c? dü?ünceleri paralelinde ortaya koyabildikleri bir sanat ortam? olmal?d?r. Çocuklara yönelik sanat e?itimi çocuk hobi resim atölyelerinde yap?lan çal??malarda en önemli faktörlerden biri çocuklara yapt?raca??m?z ilk çal??malarda çocuklar?n yarat?c? gücü ve yeteneklerini tan?mak olmal?d?r. Ve bu yönde Resim Kursu çal??ma program? ve yap?lacak çal??malar planlanmal?d?r. Hayat?m?z boyunca geli?im sürecimiz basitten karma???a do?ru bir ilerleme olu?turmaktad?r. Bu ilerleme ve geli?im süreçlerinin evrelerinde çocuklar?n sanat e?itim Çocuk Hobi Resim Kursu süreci noktas?nda iki farkl? yakla??m söz konusudur diyebiliriz. Birinci yakla??m ö?rencilere sanat e?itimleri sürecinde yapt?klar? çal??malarda belirli bir düzeyde müdahale edilerek ve yönlendirilerek sanat e?itim sürecini gerçekle?tirmeyi savunan yakla??md?r. Bir di?er yakla??m ise çocuklar?n özgür b?rak?larak sanatsal çal??malar? yapmalar?n? savunan ve bu çal??ma yönteminin çocuklar?n geli?im sürecini daha do?ru etkiledi?i daha yarat?c? i?ler ç?kard?klar?n? savunan yakla??md?r. Yukar?da ifade etti?imiz yakla??mlar muhakkak ki belli do?rular? içerse de burada bizce tamamen birini kesin bir do?ru olarak kabul etmek gerekmemektedir. Çocuk Resim Atölyesi, Çocuk Hobi Resim Kursu çal??malar?nda çocu?a belirli noktalarda ve düzeyde yap?lacak küçük müdahaleler ve yap?lacak farkl? çal??malarla çocu?un kendini özgürce ifade edebilece?i çal??malar yapmalar?n? sa?lamak, çocuklar?n sa?l?kl? bir sanat e?itimi almalar? noktas?nda yararl? ve yeterli olacakt?r. Biz Atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesi olarak Çocuk Hobi Resim Kursu ve Çocuk Hobi Resim Atölyemizde e?itimlerimizi bu bak?? aç?s? çerçevesinde planlamakta ve sürdürmekteyiz.

 

ÇOCUK HOB? RES?M ATÖLYES? MALZEME L?STES?

35x50 cm Ebad?nda resim defteri ya da 35x50 cm Ebad?nda 1 Top resim ka??d?

12’li kuru boya seti

12’li pastel boya seti

Sulu Boya Seti

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Kalem T?ra?

1 Adet Küçük Makas (çocuklara uygun)

1 Adet Yap??t?r?c? (çocuklara uygun)

2 Adet 2B Resim Kalemi