HOB? RES?M KURSU E??T?M SÜREC?

HOB? RES?M KURSU E??T?M SÜREC?

02 Nisan 2019 / Salı


                           HOB? RES?M KURSU (SANAT E??T?M?-RES?M SANATI ) SÜREC?

Hobi Resim Kursu ( Resim Sanat? ) süreci hakk?nda bu yaz?m?zda çal??ma süreci ve yap?lan çal??malar hakk?nda bilgi verece?iz. Fakat öncelikle içimizi ac?tan ve ne yaz?k ki bizimde kullanmak zorunda kald???m?z bu kal?p ifade biçiminden duydu?umuz rahats?zl??? i?imize olan sayg?m?zdan dolay? dile getirmenin daha do?ru olaca??n? dü?ünüyorum.

Hobi kursu diye tan?mlanan atölye çal??mas? (Sanat E?itimi ) sürecinin ad?n?n bu ?ekilde ifade edilmesini yukar?da da  dile getirdi?imiz üzere çok do?ru bulmuyorum. Çünkü resim yapmak, hayat?m?z?n içinde bulunan güzelliklerin, bize estetik gelenin ve ayn? zamanda  ya?ad???m?z sorunlar ve yanl??l?klara kar?? bir duru?, tavr?n ve sorumluluk duygusunun tuvale yans?mas?d?r d??avurumudur diye dü?ünüyorum.

Bu noktadan konuya bakt???m?zda resmin hobisinin olmayaca?? bu konuya bu kadar yüzeysel düz bakman?n   yapt???m?z i?e ciddi bir sayg?s?zl?k oldu?unu dü?ünüyorum. Çünkü resim yukar?da belirti?imiz gibi  bir tavr?n, duru? ve sorumluluk duygusunun tuvale yans?mas?d?r. Belki iyi niyetli bir bak?? ac?s?yla bu tan?mlaman?n amac?n?n  insanlara resmi sevdirmek için art niyet olmaks?z?n böyle bir tan?mlamaya gidilmesidir, diye dü?ünmek bizi biraz rahatlatabilir. Tabi ki her resim yapan ya da yüzey boyamak isteyenin sanatç? olma gibi bir iddias? olmayabilir. Ve sadece bir sanatç?y? örnek alabilir ya da içten gelen güdüleri çerçevesinde yüzey boyayabilir, ustalar?n yürüdü?ü yoldan yürümeye gayret edebilir. Fakat bunu sadece bu ?ekilde bile dü?ünsek   yine de do?ru bir bak?? aç?s?, ifade ve adland?rma biçimi olmamal? diye dü?ünüyorum. Peki biz bir  Güzel Sanatlara Haz?rl?k ya da her hangi bir s?nava haz?rlanmaks?z?n alaca??m?z çizim ve sanat e?itimi sürecinde neler çal??aca??z ve bu e?itim sürecinin sac ayaklar? nelerdir, nas?l temellendirip ilerlemeliyiz? Öncelikle Resim Kursu Resim Atölyemiz, Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesinde resim yapmak, çizim e?itimi alma ad?na gelen hayat?n günlük ko?u?turmacas? içinde bo?uldu?unu, kendine birazda  olsa zaman ay?rmak sanat?n ve çizim e?itiminin bize kataca?? güzelliklerden yararlanmak ve resmin temel bilgi ve becerilerini kazan?p ortaya ç?karaca??n?z i?lere bakt???n?zda mutlu olaca??n?z, zaman?n?z? ve hayat?n?z? anlaml? hale getirdi?iniz,  bir sanat ve çizim e?itimi ortam?d?r. Resim atölyemizi di?er atölyelerden ay?ran yönümüz güzel zaman geçirirken ö?renen, ö?renirken de e?lenmesini bilen yani resim yapt??? zaman? sadece konu?mak, gülüp e?lenmek olarak alg?lamayan sanat e?itimi sürecinin sorumlulu?unu hisseden ve e?itim sürecini bu sorumlulukla yürüten bir atölyedir.

Atölyemizde alaca??n?z çizim e?itimi sürecinin ilk a?amas?n? karakalem e?itimi olu?turmaktad?r. Bu e?itim ilerleyen zamanlarda geçece?iniz;

Ya?l?boya

Pastel

 Kuruboya

Suluboya

Çal??malar??n temelini olu?turmaktad?r.

 

Temel karakalem e?itim sürecinde

1-Perspektif E?itimi

2-Temel Formlar?n Düzlemde Kulllan?m?

3-Temel Formlar?n Yap?lara Dönü?mesi ve nas?l dönü?ebilece?i

4-Kompozisyon Bilgisi

5-Kompozisyon Kurma Ve Ölçülendirme

6-Kompozisyonun Ka??t Yüzeyine Tas?nmas? ve ?n?a süreci

7-Obje ve Formlara Modle I??k-Gölge verilmesi

Gibi süreçleri kapsamaktad?r. Daha önce belirti?imiz gibi bu i? ad?na ay?rd???n?z zaman?n hakk?n? verip e?itim süreci sonunda çizim e?itimi anlam?nda donan?ml? bir bireye dönü?eceksiniz. Bu temel e?itimin devam?nda ki?inin beklentileri paralelinde portre, figür çal??malar?, kopya, obje çal??malar? yap?lmaktad?r. Bu sürecin devam?nda ya?l?boya çal??malar?na geçilmekte ve ki?ilerin istek ve beklentileri yönünde ilerlenmektedir. Bu çal??ma sürecinde sizleri de Giotto Akademi Sanat Resim Kursumuz ve Resim Atölyemizde görmekten ve birlikte çal??maktan mutluluk duyar?z.

HOB? RES?M KURSU MALZEME L?STES?

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas? (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

1 Adet 50x70 cm Duralit (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Maket B?ça??

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Ka??d? (100 adet ) (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölye de çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? ka??t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 ka??d?n olmas? gerekmektedir. Çal??ma program?na ba?l? olarak ?lerleyen zamanlarda pastel ya da ya?l? boya, f?rça vb. gerekli malzemelerin teminin yap?lmas? gerekmektedir.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: