NATÜRMORT HAZIRLAMA VE Ç?Z?M SÜREC?

NATÜRMORT HAZIRLAMA VE Ç?Z?M SÜREC?

02 Nisan 2019 / Salı


   NATÜRMORT HAZIRLAMA VE Ç?Z?M SÜREC?

Bu yaz?m?zda

Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k

Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu

Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k

Güzel Sanatlara Haz?rl?k

Güzel Sanatlar Fakülteleri Haz?rl?k

Güzel Sanatlar Liseleri Haz?rl?k – Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Haz?rl?k

Hobi Resim Kursu

E?itimi sürecinde Resim Kursu e?itimi süreci içerisinde yapaca??n?z ya da çal??aca??n?z konu alanlar?ndan biri olan natürmort çal??malar?n?n nas?l olu?turuldu?u ve farkl? yap?lar?n bir araya getirilirken nelere dikkat edilmesi gerekti?iyle ilgili bilgileri aktarmaya gayret edece?iz.

Natürmort kurma ve çizimiyle ilgili olarak süreci  anlataca??m?z bu yaz?m?zda.

-Kompozisyon malzemelerini nas?l belirlenmeli

-Kompozisyon kurarken nelere dikkat etmeli

- Kompozisyonda Hangi aç?lar tercih edilmeli

-Oran ve Orant? ili?kileri nas?l olu?turulmal?

Gibi sorulara cevap vermeye konuyla ilgili genel bilgileri aktarmaya gayret edece?iz.

Kompozisyon malzemelerini nas?l belirlenmeli

Kompozisyon malzemelerini seçerken resmin üç temel formu olan

-Üçgen

-Kare

-Daire ( silindir )

Formlar?n? yans?tacak ya da yap?lar? içinde bu formlar?n toplam?n? ifade edebilecek materyalleri objeleri tercih edebilir. Ya da natürmortlar?m?z? olu?tururken Kutu, ?i?e, Gü?üm, Vazo vb. objeleri seçebiliriz.

Kompozisyon kurarken nelere dikkat etmeli

Natürmort malzemelerini  olu?turaca??m?z düzleme koyarken ve kompozisyon olu?turma sürecinde parçalar?m bir birleriyle olan ili?kisi olu?urken bir düzen içinde olmalar? farkl? parçalar?n paralelliklerine dikkat edebilirsiniz. Bu ritmi ve etkili bir kompozisyon olu?turman?z? sa?layacakt?r.

 

Kompozisyonda Hangi aç?lar tercih edilmeli

Kompozisyon kurarken hangi aç? ve aç?lar tercih edilmeli sorusunun cevab? daha çok yapaca??n?z çal??malarda çapraz aç?lar? tercih etmeniz yönünde ç?kmaktad?r. Fakat bu genel bir hüküm özelli?i de ta??mamakta kompozisyonun ka??da aktar?m? sürecinde farkl?l?k gösterebilmektedir. Etkili bir aç?y? kurdu?unuz kompozisyonun etraf?nda farkl? aç?lardan gözlemleyip  de?erlendirerek etkili buldu?unuz kadraja ve kadraj alan?na ve yahut kompozisyonun tümünü alabilirsiniz. Belirledi?iniz kompozisyonlar?n?z? Aç?k Kompozisyon – Kapal? Kompozisyon Mant???nda ka??d?n?za aktarabilirsiniz.

Oran ve Orant? ili?kileri nas?l olu?turulmal?

Oran ve Orant? ili?kisini sorgulayacak olursak, bu ba?lamda çizece?imiz objeden  birinin yükseklik yada geni?li?ini alarak bunu bir birim olarak kabul edip, di?er parçalar ve ya olu?turdu?umuz kompozisyonun alt alan?ndan  en üst alana kadar ve kompozisyonun sa??ndan –soluna yada solundan –sa??na kadar olan alan?n kaç birimden olu?tu?unu ald???m?z birimin di?er parçalarla olan yükseklik ve geni?lik ili?kisini  genel anlamda ise kompozisyonun yükseklik ve geni?lik ili?kisini saptay?p bunu ka??da aktarma sürecimize oran – orant? yerle?tirme diyebiliriz.

Muhakkak ki daha sa?l?kl?, detayl? bilgi ve uygulama ortam?na sahip olma ad?na Resim Kursu Bursa dendi?inde ak?llara gelen ilk Resim Atölyesi olan atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Kursunda alaca??n?z e?itim daha faydal? ve do?ru olacakt?r.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: