RES?M DÜZLEM? VE ZEM?N

RES?M DÜZLEM? VE ZEM?N

02 Nisan 2019 / Salı


 RES?M DÜZLEM? VE ZEM?N

RES?M DÜZLEM?(Picture Plane) : Resim sanat?nda üç boyutlu nesne ve varl?klar?n iki boyutlu olarak üzerinde betimlendi?i düzlem. Kullan?m? tüm uygarl?k ve üsluplarda farkl?d?r. Örne?in Rönesans ve sonras?nda Modernizm'in ba?lang?c?na dek, Avrupa resim sanat?n? nesnelerden sanatç?n?n gözüne gelen ???nlar?n kesti?i saydam bir düzlem olarak de?erlendirmi?tir. Bu anlam?yla resim düzlemi sanatç?n?n gördü?ünü, "gördü?ü biçimde" resmetmesini sa?layan bir araçt?r. Oysa, di?er toplumlar?n resim sanatlar?nda resim düzlemi ancak varsay?msal bir gerçeklik ta??r. Bat? sanat?nda "resmetmenin arac?" olan resim düzlemi, di?er toplumlar için "resmin amac?" d?r. Gerçekler izdü?ümüyle onun üzerine saptanmaz; tam tersine, gerçekle?tirilmek istenen ?ey, betileri onun üzerinde amaçlanan etkiyi verecek biçimde kompoze etmektir. Dolay?s?yla, nesnelerin gerçekte nas?l göründükleri de?il, resim düzlemi üzerinde nas?l düzenlendikleri sorunu a??rl?k ta??r. Örne?in, Türk resim sanat? bu anlay??la çal??m??t?r.

                                 

ZEM?N : Resim sanat?nda genel olarak PANO, TUVAL ya da benzeri bir zemin anlam?nda kullan?lsa da teknik aç?dan zeminin BOYA'ya haz?rlanmas?d?r. Amaç, boya ile zemini ay?rarak emicili?ini azaltmak ve boyalar?n parlakl???n? sa?lamakt?r. ASTAR'la kar??t?r?lmamas? gereken zeminin haz?rlanmas?nda farkl? malzemeler kullan?l?r. Floransal? ressam ve sanat tarihçisi Cennino Cennini'ye göre, kimi zaman deri ya da tuvalle kaplanan panonun üstüne zemin olarak hayvansal kökenli tutkalla kar??t?r?lm?? alç? BA?LAYICI olarak kullan?l?rd?. Ancak bu malzeme esnek olmad???ndan tuvale uygun de?ildi. 8. ya da 10. yy'da ya?ad??? dü?ünülen Heraclius, teknikleri anlatt??? "De coloribus et artibus romanorum" (Resimde Eski Uygulamalar: British Museum, Sloane 1754) adl? yap?t?nda, tuvalin önce ?eker ni?asta kar???m? bir yap??kanla kapland???n?, üstüne de ince bir kat gesso sürüldü?ünü belirtmi?tir. ?talya'da kullan?lan bir ba?ka yöntemdeyse gesso'ya sabun ve bal eklendi?i bilinir. 17.yy'da sanatç?lar?n zemin olarak bitkisel zamk üstüne ya?l? bir malzeme sürdükleri ve çabuk kurumas? için içine do?al kur?un oksit katt?klar? belirtilmektedir. Ancak bu yöntemin çok dayan?kl? olmad??? görülünce alç? ta??yla tutkal kar???m? bir zemin ye?lenmi?tir. Pergamonlu hekim Galenos 2.yy'da beyaz alç? zeminin yans?mas?n? azaltmak için hafif renkli s?rlar?n kullan?ld???ndan söz eder. Benzer bir uygulama ortaça? sonuyla RÖNESANS ba??nda da kullan?lm??; bir çok sanatç? zemin üstüne "imprimatura" olarak bilinen toprak rengi saydam bir s?r (astar) çekmi?tir.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: