YETENEK SINAVLARINA NASIL? HAZIRLANMALIYIM?

YETENEK SINAVLARINA NASIL? HAZIRLANMALIYIM?

02 Nisan 2019 / Salı


   YETENEK SINAVLARINA NASIL? HAZIRLANMALIYIM?

Yetenek s?navlar? Güzel Sanatlar Liselerini, E?itim Fakülteleri Resim –?? Ö?retmenli?i  bölümünü ve Güzel sanatlar Fakültelerini ve Güzel sanatlar Fakülteleri bünyesinde  bulunan

  • Resim Bölümü
  • Heykel Bölümü
  • Grafik Tasar?m Bölümü
  • Çizgi Film (Animasyon )Bölümü
  • Sahne Dekorlar? ve Kostümü Bölümü
  • Tekstil ve Moda Tasar?m? Bölümü
  • Seramik ve Cam Tasar?m? Bölümü
  • Bask? Sanatlar? Bölümü
  • Geleneksel Türk El Sanatlar? Bölümü

Bölümlere ö?renci almak amac?yla  okullar?n bünyesinde belirledikleri, tarihler aras?nda yap?lan s?navlard?r. Güzel sanatlar Fakültelerin de aç?lan s?navlarda üç farkl? bölüm tercih edilebilir. Farkl? günler ya da farkl? saatler için de yap?lan bu s?navlara s?navlar?n öncesin de ac?lan ba?vuru sürecini gerçekle?tirmi?, belirlenen T.Y.T taban puan? geçen, üniversitelerin belirledikleri ba?vuru biçimine ba?l? olarak internet yoluyla ya da ?ahsen ba?vurusunu yapm?? olan her ö?renci girebilir.

Ülkemizde sanat e?itimi her bireyin almas? gereken bir  e?itim olsa da, muhakkak ki bunu bir meslek alan? olarak seçen bireylerin, ço?unlu?u bu yetene?e sahip ki?ilerin tercih etti?i bir Resim Kursu e?itim ortam? olmaktad?r. Fakat su unutulmamal?d?r ki belli bir yetenek düzeyine sahip olsan?z da profesyonel bir e?itim ve e?itmenden alaca??n?z yard?m ki?inin daha do?ru ve h?zl? geli?mesine, geli?ebilmesine do?ru bilgilerin  ?????nda kendini donatmas?na ve bunun neticesinde girece?i Güzel Sanatlar Fakülteleri,  E?itim Fakültesi Resim–?? Ö?retmenli?i Bölümü ve Güzel Sanatlar Liseleri s?navlar?nda ba?ar?ya ula?mas?n? sa?layacakt?r. ?u unutulmamal?d?r ki  insan hayat?n da en de?erli ?ey zamand?r. Alaca??n?z yanl?? e?itim ve yönlendirme e?itim ba?ar?ya  ula?amaman?z noktas?n da son derece önemlidir. Ne yaz?k ki kar??la??lan bir ba?ar?s?zl?ktan sonra Resim Kursu ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k için bize ba?vuran velilerden en fazla  duydu?umuz cümle’’ yanl?? e?itim ve yönlendirmenin kurban? olduk hocam ‘’sözüdür. Bizim bugüne Güzel Sanatlara Haz?rl?k noktas?nda de?in elde etti?imiz tecrübe, birikim, do?ru ö?retim yollar?yla her ö?rencinin ba?ar?l? olabilece?i gerçe?idir. Bu noktada Resim Kursu Bursa ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k dendi?inde ak?llara ilk gelen Resim Atölyesi G?OTTO AKADEM? SANAT ‘’Resim Atölyesi, Bursa resim kursu, Resim kursu bursa’’ Güzel Sanatlara Haz?rl?k Kursu olarak bizi tercih eden tüm ö?rencilerimizin Türkiye’nin en iyi okullar?n? dereceyle kazanmalar?na olanak sa?lad?k. Yetenek S?navlar?na Nas?l Haz?rlanmal?y?m? Sorusuna dönecek olursak. Bu s?navlar da ö?rencilerden beklenen bir haz?r bulunu?luk düzeyi söz konusudur.

Bunu ?u ?ekilde açabiliriz;

Oran –Orant?

Kompozisyon

Perspektif Bilgisi

Düzleme Parçalar? Do?ru Yerle?tirme

Özgünlük

Gibi s?ralayabiliriz. Yap?lan bu s?navlarda Ö?rencilerden beklenen bu haz?r bulunu?luk  düzeyine uygun i?ler ç?karmalar?d?r. Ve aç?lan bu s?navlar?n da amac? bu haz?r bulunu?luk düzeyini ölçmek ve yap?lan de?erlendirmeye ba?l? olarak ö?renciler aras?nda bir s?ralama olu?turarak tercih edilecek ö?rencileri belirlemektir.

 

Bu s?navlarda a??rl?kl? olarak;

Model

?mgesel çal??malar (Bellek çal??malar? ) Figür a??rl?kl?

Natürmort

Elle ili?kilendirme

Kopya Çal??mas? (Nadiren de olsa )

S?navlar genellikle iki a?amadan olu?maktad?r. Fakat üç a?amadan olu?tu?u da görülmektedir ya da üçüncü a?ama mülakat olabilir, mülakat s?nav?nda  s?nava haz?rl?k ve e?itim süreci boyunca yap?lan

Model

?mgesel çal??malar (Bellek çal??malar? ) Figür ve Mekan a??rl?kl?

Natürmort

Elle ili?kilendirme

Kopya Çal??mas?

Detay Obje etütlerinin de?erlendirilmesi ve ya sanatla ilgili sorular olu?turmaktad?r. Bu ba?lamda genel hatlar?yla sanat tarihi bilgisine de sahip olmak yap?lan bu mülakatlar da  ba?ar?ya ula?makta önemlidir. Bu anlamda sitemiz içinde bulunan blok sayfam?zda Sanat Tarihiyle ilgili yaz?lar? da bu anlamda olu?turduk. Konumuza dönecek olursak, Resim bölümü s?navlar?nda a??rl?kl? olarak figür ve figüre ba?l?, figürlü kompozisyonlar, figür mekan ili?kisi, figür obje ili?kisi ya da objelerin bir birleriyle olan ili?kileri sorulmaktad?r. Bu ba?lamda figürün çevresi de dikkatli bir ?ekilde gözlemlenmeli, bakmadan da bu alanlar ka??t yüzeyine do?ru aktar?labilmeli  bu düzeye bireyin  ula??lm?? olmas? gerekmektedir. Bu noktada yap?lmas? gereken figür çizimi ve canl? model, canl? modelden nü çal??malar yapmalar?d?r. Bu ayn? zaman da bellekten yapacaklar? figürlerinde çizim kalitesi ve düzeyini etkileyece?i gibi kuma? k?vr?m ve yap?lar?n?n tan?nmas?na vesile olacakt?r. Bu anlamda Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Resim Kursu Resim Atölyesi olarak ak?llara gelen atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Kursumuzda alaca??n?z akademik e?itim ve profesyonel destek Güzel Sanatlara Haz?rl?k ve Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k anlam?nda yard?mc? olacak ve istedi?iniz bölüm ve bölümleri kazanman?z? sa?layacakt?r.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: