RES?M MALZEMELER? VE ARAÇ GEREÇLER?

RES?M MALZEMELER? VE ARAÇ GEREÇLER?

02 Nisan 2019 / Salı


RES?M ATÖLYELER?NDE RES?M YAPARKEN KULLANILAN MALZEME VE ARAÇ GEREÇLER

 

Resim Kag?d? ve Resim Defteri

Resim kag?tlar? Klasik kag?tlardan farkl? olarak dokulu, dokusuz bir  yüzü pürüzlü, yüzeylerinde çizgi bulunmayan çizgisiz ka??tlard?r.

Resim Kag?tlar? ebatlar? su ?ekildedir.

70 x100 cm

50 x 70  cm

35 x 50  cm

 

Kur?un Kalem

Resim yapmak için gerekli ilk ekipmanlardan biridir. Yap?lacak çizime ba?l? olarak de?i?iklik göstersede. Genelde kur?un kalem kullan?lmal?d?r. Yap?lacak olan çal??maya göre kalemin sertli?i yada yumu?akl??? seçilebilir.

Yumu?ak uçlu kalemler

B – 2B – 3B – 4B – 5B -6B -7B – 8B vb. gibi ilerler

Sert uçlu Kalemler

H – 2H – 3H…diye ilerler, bunlar sert uçlu kalemlerdir.

 

Kömür Kalemler

Kömürden yap?lm?? olan karakalem çal??malar?nda gerekli olan, koyu renk boyamalar için kullan?l?r. Bir kutu içinde saklanmas? daha do?ru olur.

 

Silgi

Silgiler yapt???m?z yanl??lar? düzeltmek için kulland???m?z araçlard?r. Kulland???m?z silgilerde dikkat etmemiz gereken en önemli ?ey silginin yumu?ak olmas? ve yüzeyde iz b?rakmamas?d?r.

Bunun d???nda  resimlerimizde kulland???m?z Hamur silgi ve iç mimarl?k çizimlerinde ve mekanik parça çizimlerinde kulland???m?z Kalem silgiler mevcuttur.

 

Boyalar

?stenen resmin yap?lamas? için gerekli olan en temel gereçlerdir. Her renk ve k?vamda olurlar. Bunlar ;

Ya?l? Boya

Pastel

Sulu Boya

Duralit ( Resim Altl??? )

Resim yaparken ka??d?m?z?n düz durmas? ve düz bir zeminde çal??mam?za olanak sa?layan en önemli araçt?r. Resim altl?k lar? al?n?rken dikkat edilmesi gereken en önemli husus yeterli kal?nl?kta olmas? ve çizim esnas?nda bükülmeyecek kal?nl?kta olmas?d?r. Fakat fazla bir kal?nl??a da sahip olmamal?d?r. Sanatsal malzeme satan merkezler genellikle do?ru boyut ve kal?nl??a sahip ürünler satmaktad?rlar.

Duralit ( Resim Altl???) Boyutlar?

70 x100 cm

50 x 70  cm

35 x 50  cm

?ster hobi olsun ister güzel sanatlara haz?rl?k olsun Çal??ma ve Haz?rl?k sürecinizde terçh edece?iniz ebatlardan bir ya da bir kaç?n? kullanabilirsiniz. 

 

Mürekkepler

Farkl? renklerde olan çini mürekkeplerinin, çizim sonras?nda çabuk kuruyanlar? iyidir.

 

Kal?plar

Genelde çocuklar?n el becerilerini geli?tirmek için kullan?lan haz?r resim çizimleri anlam?na gelir.

 

Model ( Mankenler )

?nsan resminin olmazsa olmazlar?ndand?r, modeller. ?nsan anatomisini, portreyi, el kol, diz kapa?? gibi yap?lar? do?ru tan?mam?za arac?l?k ederler.

Palet

Ya?l? boya yada s?v? boyalar? koymaya yarayan araç, paletler çok farkl? ebatlarda olabilirler.

?övale

Genellikle tahtadan yap?lan çizilecek yüzeye ba?l? olarak resim altl??? veya tual konulmaya imkan tan?yan araçt?r.

Tuval

Resim yapmak için bir ?ase yada bir pilaka üzerine   oturtulmu? bo? bez parças?d?r. Akrilik ve Ya?l? Boya tekni?inde kullan?l?r.

 

G?OTTO AKADEM? SANAT  RES?M ATÖLYES? OLARAK Ö?RENC?LER?M?ZE VERD???M?Z MALZEME L?STES? HAZIRLIK KURSU YA DA ÇALI?MA ALANINA GÖRE ?U ?EK?LDED?R.

 ATÖLYE YE BA?LAMADAN ÖNCE TEM?N ED?LMES? GEREKEN MALZEMELER

GÜZEL SANATLAR VE E??T?M FAKÜLTELER?NE HAZIRLIK MALZEME L?STES?

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas?

1 Adet 50x70 cm Duralit

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1Adet Maket B?ça?? (Geni?)

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Ka??d? (100 adet )

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölyede çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? kag?t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 kag?d?n olmas? gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR L?SELER?NE HAZIRLIK

MALZEMe L?STESi

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas?

1 Adet 50x70 cm Duralit

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Maket B?ça?? (Geni?)

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Kag?d? (100 adet )

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölye de çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? kag?t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 kag?d?n olmas? gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOB? RES?M KURSU MALZEME L?STES?

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas? (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

1 Adet 50x70 cm Duralit (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Maket B?ça??

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Kag?d? (100 adet ) (?ste?e ba?l? 35x50 cm de olabilir)

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölye de çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? kag?t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 kag?t?n olmas? gerekmektedir. Çal??ma program?na ba?l? olarak ?lerleyen zamanlarda pastel ya da ya?l? boya, f?rça vb. gerekli malzemelerin teminin yap?lmas? gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇOCUK RES?M ATÖLYES? MALZEME L?STES?

35x50 cm Ebad?nda resim defteri ya da 35x50 cm Ebad?nda 1 Top resim kag?d?

12’li kuru boya seti

12’li pastel boya seti

Sulu Boya Seti

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1 Adet Kalem T?ra?

1 Adet Küçük Makas (çocuklara uygun)

1 Adet Yap??t?r?c? (çocuklara uygun)

2 Adet 2B Resim Kalemi• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: