RES?MDE KOMPOZ?SYON

RES?MDE KOMPOZ?SYON

02 Nisan 2019 / Salı


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES?NE HAZIRLIK RES?M KURSU E??T?M?  SÜREC?NDE RES?MDE  KOMPOZ?SYON

 

KOMPOZ?SYON : Kavramsal ( nokta, çizgi, düzlem, hacim ) ve görsel ögelerin ( nokta, çizgi, renk, doku, boyut, biçim, yüzey ) belirli, bir düzen içinde bir araya gelmeleri kompozisyonu olu?turur. Kompozisyonda en önemli ilke, her ?eyin bütüne ait ve uygun olmas?, hiç bir ögenin birbirine yabanc? ve uyumsuz olmamas?d?r. Yani bütünlüktür, bütünlük içinde çe?itliliktir.

Temel sanat e?itiminde, ö?rencinin görsel ve duygusal geli?mesini h?zland?rmaya katk?da bulunan görsel e?itim ya?am boyu devam edecek bir sürecin ba?lang?c?d?r. Görsel a??rl?kl? analiz çal??malar? ile görmesini, alg?layabilmesini ö?renen bir ö?renci yeterli düzeyde görsel bilgi birikimini yani görsel bilincini geli?tirmi? olacakt?r. Böylece ö?renci çevresini daha duyarl? bir biçimde gözlemleme, ona kar?? tepki gösterme, yorumlama ve yarg?lama al??kanl???n? kazanacakt?r. Bu tür bir duyarl??a sahip olundu?unda, çevresine ve olaylara bakmas?n? bilen, bakt???n? gören, gördü?ünü de?erlendirebilen ve bunlardan en do?ru sonuçlara, yarg?lara, çözümlere ula?abilen yarat?c? bir insan olabilmek söz konusudur.

Görsel e?itim iki tür beceriyi gerektirmektedir.
* Görsel keskinlik,
* Görsel ifade.

Görsel keskinlik; bireyin çevresindeki çok yönlü mesajlar? ve bilgiyi h?zla ve aç?k bir ?ekilde görebilme yetene?idir. Görsel keskinlik, ilgi alanlar?na göre a??rl?k kazanmaktad?r. Bu nedenle görsel e?itim, ilgi alanlar?n?n da geni?lemesine katk?da bulunmaktad?r.

Görsel ifade; görsel mesajlar? göstermek yetene?idir. Görsel keskinlik ald???m?z mesajlarla ilgilenirken, görsel ifade, yollad???m?z mesajlarla ilgilidir. Görsel e?itimi ba?armak için her ikisi de bilinçli olarak geli?tirilmelidir.

Görsel mesaj?n, üç seviyesi tan?mlanmakta: Bunlar, ifade, soyutlama ve sembolizmdir. ?fade, gerçekte görebildi?imiz ve ya?ad???m?z ?eyleri kaydetmeyi ara?t?r?r. Görsel ileti?imde, soyutlama daha kuvvetli ve özü ç?kart?lm?? bir anlama do?ru bir basitle?tirme olarak tan?mlanmaktad?r. Herhangi bir anda görülen ?eylerin anlam?n? ç?kartmak ve düzen yaratmak için görsel bilgi ile doldurulmu? olmak gerekmektedir. Bu, alg?lama denilen olgu asl?nda soyutlama sürecidir. Sembolizm de görsel mesaj?n basitle?tirilmi? bir formudur. Ancak, gerçekte görülebilen için yerine geçebilecek ya da onu yans?tabilecek bir imaj? ortaya koyar.

Görsel analiz, görsel e?itim ile ba?lar; bireyin çevresine kar?? nas?l bakmas?, neyi görmesi gerekti?ini anlama ve onun hakk?nda dü?ünme çabas?d?r. Görsel analiz ile olu?an de?er yarg?lar? bireyin çevresine kar?? ilgi duymas?na, onu daha duyarl? bir biçimde gözlemlemesine ve çevresini yarg?lamas?na olanak sa?lamaktad?r. Görsel analiz, his ve hayal gücünü harekete geçirerek amaca uygun yorumlama becerisini de kazand?rmaktad?r. Gözlemlerin ve fikirlerin sözcükler yerine çizimle not al?nmas?na yard?mc? olmaktad?r. Çizimle not alman?n potansiyeli, kay?t yapman?n ötesindedir. Çünkü görselle?tirilen bilgi, alg?lama gücüne ba?l? olarak kaydedilir. Alg?lama gücü de, gözlem yapabilme kadar dü?ünme yetene?i ile geli?mektedir. Not alma al??kanl??? kazanmak için, görsel analiz yaparken baz? temel becerilere sahip olmak gerekmektedir.

Bunlar,
* Alg?lama
* Ayr?nt?y? fark etme / soyutlama
* Hayal gücünün geli?tirilmesi, becerileridir.

Gözlem yapma; herhangi bir ?eyi çizmek için önce ona bak?lmas? gerekmektedir. Birçok insan?n çizerken kar??la?t??? güçlük, dikkatlice bakmak için zaman? yeterince de?erlendirememesinden kaynaklanmaktad?r. E?itilmi? bir göze sahip olmak, görme duyarl?l??? geli?tirmek için s?k s?k çevreyi analiz eden çizimler yapmak gerekmektedir.

Alg?lama; duyu organlar? yard?m?yla çevredeki objelerin, fark edilmesini, olaylar?n aç?klamas?n? içeren bir bilgi alma süreci sonunda ortaya ç?kan psikolojik bir olgudur. Alg? bir uyar?c? nedeniyle ortaya ç?kar. Bir objeyi gördü?ümüzde onun görsel alg?s?n? elde ederiz. Alg?lama insan?n var olu?unun kültürel ve bireysel varl???na dayanmaktad?r. ?nsan d?? dünyay? duyular? ( 5 duyu organ? ) ile ve bunlar?n alg? haline gelmesi sonucu tan?r.

Alg?n?n temel özellikleri: 

* Alg?lama bireyden bireye de?i?en bir olgudur.
* Alg?lamada deneyim önemli bir rol oynar.
* Alg?lamada insan çevreden amaçlar?na uygun bilgi almaktad?r.
* Alg?lama davran??? yönlendirir, eylem için bir uyar?c?d?r.

K?saca alg?lama, belirli bir deneyim kazanm??, önceden bilgi birikimi olan bireyin sinir sisteminin ani tepkisi olarak dü?ünülebilir.

Ayr?nt?y? görebilme, fark etme; alg?y? art?rmak için, onu bütünleyen, tamamlayan etkinlik ayr?nt?y? fark etmedir. Görsel not almada h?z ve do?ruluk, her bireyin geli?tirilmesi gereken bir beceri olmas?na kar??n, en yetenekli birey için bile zaman, s?n?rlama getirmektedir. Bilginin birçok seviyesinin bilincinde olundu?u zaman neye önem vermek gerekiyorsa, o bilgi konusunda yo?unla?abilir; bu ?ekilde davranarak ayr?nt?y? fark etme için uygulama yap?l?r. Ayr?nt?y? fark etme bir tak?m i?aretlerle de ifade edilebilmektedir.

Hayal gücünün geli?tirilmesi; gözleme dayal? tasar?ma yönelik dü?ünmeye do?ru ilerlemek için hayal gücünün geli?tirilmesi gerekmektedir. Çünkü yarat?c? bir tasar?mc? için en önemli araç, hayal gücünün geli?mesine katk?da bulunan görsel haf?zad?r. Birey, görsel haf?zan?n zengin bir koleksiyonuna sahip olmal?d?r. Haf?zan?n zenginli?i iyi geli?mi? ve etkin bir görsel alg?lamaya dayanmaktad?r. Görsel imaj toplaman?n ve alg?lamay? bilinçli hale getirmenin en kolay yolu görsel not tutmad?r.

Görsel e?itim sonucu geli?en ( görsel keskinlik ve ifade kazanan, görsel analizi ö?renen, gözlem yapan, do?ru alg?layan, ayr?nt?y? fark eden, hayal gücünü geli?tiren) birey çal??malar?n? iyi bir kompozisyonla ifadelendirir.

Kompozisyon, ögelerin bir sistem içinde, ilkeler ba?lam?nda bir araya getirilmesidir; ancak bir üslubun karakterini de yans?t?r bir bütündür. Üslubun karakteristi?i bir dil ile yans?t?labilmektedir. Böyle bir dilin sözcüklerini doluluk-bo?luk, görsel ritim, görsel denge, çizgi, doku, biçim vs. olu?turur.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: