SANATCI VE SANATCI ADAYLARINA YÖN VEREN SANATLA ?LG?L? SÖZLER

SANATCI VE SANATCI ADAYLARINA YÖN VEREN SANATLA ?LG?L? SÖZLER

02 Nisan 2019 / Salı


SANAT YÖNLER? VE ESERLER?YLE B?ZLER? KEND?LER?NE HAYRAN BIRAKAN VE YOLUMUZU AYDINLATAN SANATCILARIN  BU GÜNÜN SANATCI VE SANATCI ADAYLARINA YÖN VEREN SÖZLER?

                                                                                                                      

Bütün sanatlarda insan? hayran b?rakan bir yan vard?r.

Alain

Dünya ayd?nl?k olsayd? sanat olmazd?.

Albert CAMUS

Sanat hem co?ma hem yats?ma i?idir.

Albert CAMUS

Gerçek sanatç? eserinin anla??l?p anla??lmayaca??n? dü?ünmez bile.

Albert ST?FLER

Sanat do?an?n içindedir; sanatç?, onu ordan ç?karabilendir.

Albert DÜRER

Sanat, ekmek pe?inde ko?arsa alçal?r.

Aristophanes

Sanatta, ancak yetene?in de?eri vard?r.

Arthur SCHOPENHAUER

Sanatç?ya, iki göz yetmez

Alphonse de La MART?NE

Sanatç?, ya?am?n? ya?ad??? gibi anlatmamal?; ama sonralar? anlataca?? biçimde ya?amal?.

Andre G?DE

Sanat tespit etmez, olacak olan? sezer.

August EVERD?NG

Sanat insan?n en yüce görevidir, çünkü dünyay? anlamaya ve anlatmaya çal??an dü?ünce temrinidir.

Auguste ROD?N

 

Bütün sanatlar allah vergisidir.

B.WALD?S

Sanatta gerçe?in s?rr?na ula?mak, öz varl???, ilahi varl??a b?rakmakt?r.

Benine BRENTTMO

Sanat; davran???m?z?, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tan?mam?z?n, kendi kendimizi kontrol etmemizin, di?erleri için besledi?imiz sayg? hislerimizin ve karakterimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adilli?e, zulme, adaletsizli?e ve bayag?l??a tahammül etmeyecek ?ekilde geli?tirmelidir.

Bernard SHAW

Sanat uygarl???n imzas?d?r.

Beverly H?LLS

Büyük rus resam Brullof, bir defas?nda ö?rencisinin  bir eserini tashih etmi?, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün de?i?en levhaya hayretle bakm?? ve ‘Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar de?i?ti ?’ demi?. Brullof  da ?u cevab? vermi?tir: ‘’sanat o küçük noktan?n ba?lad??? yerde ba?lar’’

Brullof

Bana göre konu sonra gelir: Ben konuyla aramda ya?anan ne varsa onu aktarmak isterim.

Claude MONET

Sanatta hiçbir ?ey, hatta hareket bile tesadüf de?ildir.

Edgar DEGAS

Sanat eserleri bir medeniyeti bir sonraki nesillere anlatan ?ahitlerdir.

E. G. BEN?TE

Eski sanat büyüklerinin s?rlar?n? bilmedikçe, onlar derecesine eri?ilemez.

Edgar DEGAS

Güzel sanatlar ; insan?n elinin, kafas?n?n ve kalbinin birlikte çal??t??? ?eylrdir.

Francis BACON

Sanatkar, merkezini kendi içinde bar?nd?rand?r.

Friedrich SCHLEGEL

Sanat, öz?ürlük taraf?ndan emzirildikçe büyür.

Friedrich SCHLEGEL

Sanat, bizi allaha götüren köprüdür.

Georg EBERS

Bir ressam olarak benimle ilgili bir ?eyler  ö?renmek istiyenler resimlerime dikkatli bakmal?d?rlar.

Gustav KL?MT

Sanat yarat?d?r, bir gerçekli?in kopyas? de?ildir…

Henri DELACRO?X

Sanat?n vazifesi, tabiat? kopya etmek de?il, tabiat? ifade etmektir.

Honore de BALZAC

Bilim ve sanat , takdir edilmedi?i yerden göç eder.

?bn-i S?NA

Taviz veren bir sanatkar; eserine de?il, kendisine ihanet etmektedir.

Jean COCTEAU

Sanat;iyi , özgür olarak yaratan insan?, mükemmelli?e ula?t?rma yoludur.

J. F . SCH?LLER

Gerçek sanatç?n?n görevi; dünyan?n maddi güzelliklerini, ahlaks?zl???n? anlatmak de?il, çirkinlikleri ele?tirip ele?tirip gerçekleri ayd?nlat?lm?? bir biçimde aktarmakt?r.

Lev TOLSTOY

Sanat?n gerçekçi ve  yararl? olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler ta??mas? gerekir.

Lev TOLSTOY

Sanat; dü?ünebilen, gerçe?i görebilen, toplumu anlayabilen insanlar?n i?idir.

Lev TOLSTOY

Ruhun elle çal??mad??? yerde sanat olmaz.

Leonardo da V?NC?

Güne?in çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.

Lord AUBERY

Sanatc?;geçmi?i ,?imdiyi ve gelece?i kavramak zorundad?r.

Maksim GORK?

Gercek bir sanat eseri, yaln?z ilahi oldu?unu gösterir.

Michelangelo

Resim kafayla yap?l?r, ellerle de?il.

Michelangelo

Yüksek uygarl???n merdiveni sanatt?r.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Sanat görüneni tekrarlamaz, görünür k?lar.

Paul KLEE

Çocukken herkes bir sanatç?d?r, zor olan yeti?kinken sanatkar kalabilmektir.

Pablo P?CASSO

Sanat bize hakikati bildiren bir yaland?r.

Pablo P?CASSO

Sanat , k?skanç bir sevgilidir.

Ralph Waldo EMERSON

Yoksullardan uzakla??nca sanat, yoksulla?m??t?r.

Romain ROLLAND

Sanatç?, kuralara uygun düzgün bir bütün kurabilmek için her ?eyi düzene sokmak, bir parçay? öteki parça ile uyumlu k?lmak zorundad?r.

Socrates

 

Bazen sanatkar hayat?n?n, uzun ve tatl? bir intihar oldu?unu dü?ünüyorum; ama pi?man de?ilim.

Oscar W?LDE

Tüm sanatlar karde?tir, hepsi de ötekilerin ????? alt?nda ilerler.

Voltaire

Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek de?erler gibi, tüm dünyan?n mal?d?r.

Wolfgang Van GOETHE

 

 

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: