YETENEK SINAVLARINDA NELER SORULUYOR?

YETENEK SINAVLARINDA NELER SORULUYOR?

02 Nisan 2019 / Salı


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELER? VE RES?M –?? Ö?RETMENL??? YETENEK SINAVLARINDA NELER SORULUYOR?

Daha önceki yaz?lar?m?zda   ifade etmeye çal??t???m?z bu konuyu biraz daha açarak  nelerin soruldu?u ve neleri çal??mam?z gerekti?i hakk?nda bilgi vermeye gayret edelim.

Yetenek s?navlar?nda kar??m?za ç?kabilecek ve çal??mam?z gereken konu alanlar?n? yedi ba?l?k alt?nda toplayabilir ve bu ba?l?klar? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz.

Canl? model  ya da nü model çal??malar?

Bellek (?mgesel ) Çal??malar (?ç – Di? Mekan –Figür ve Figür –Mekan ?li?kisi )

Obje Çal??malar?

Natürmort Çal??malar?

Yar? Bellek

Elle ili?kilendirme

Kopya Çal??malar?

Yukar?da belirti?imiz ba?l?klar s?navlarda kar??m?za ç?kabilecek soru örneklerini ve s?nava haz?rl?k sürecinde yo?un biçimde çal??mam?z gereken konu alanlar? olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Bunlar? a?a??da bir daha açarak ifade etmeye anlatmaya çal??aca??z. 

Canl? model ya da nü çal??malar yap?l?rken dikkat edilmesi gereken  ve bize girdi?imiz s?navlarda ortaya koyaca??m?z çal??malarda yüksek puan al?p sonuca varmam?z? sa?layacak   en önemli  iki unsuru Oran –Orant? ve Kompozisyon ( Kag?da yerle?tirme ) oldu?unu söyleyebiliriz. Modelin kag?da do?ru bo?luk alanlar?yla  yerle?tirilmesi son derece önemlidir. Model çal??mas? ve dikkat edilmesi gereken noktalar? tek ba?l?k alt?nda ifade edece?imiz yaz?m?zda daha detayl? aç?klayaca??z. Bir di?er konu ba?l???m?z bellek çal??malar?d?r. Bildi?iniz üzere yap?lan s?navlarda bellek çal??malar? hiçbir yere yani görsele bakmaks?z?n verilen konunun  belirlenen süre zarf?nda  ( bellek konusunun ) kag?da aktar?lmas?d?r. Bellek ( imgesel ) çal??malar için ustalardan  figür kopya etmek son derece önemlidir. Ustalar?n çal??malar?ndan yap?lan  figür, portre, el, ayak ve gövde  yap? etütleri s?navlarda yapaca??m?z çal??malardaki portre, el, ayak ve beden yap?s? (anatomisinin ) gerçe?e ve olmas? gereken do?ruya en yak?n biçimde ka??da aktarabilme  çizebilme becerimizi art?racakt?r. Ve yine burada Oran – Orant?, Kompozisyon, figür ili?kileri son derece önemlidir. Yine Natürmort, Elle ili?kilendirme  ve Yar? Bellek  çal??malar?nda Oran – Orant?, kompozisyon do?rulu?u ve özgünlük s?navlarda yapaca??n?z çal??malarda ve bu çal??malar?n de?erlendirilmesi neticesinde  alaca??n?z  puan ve toplamdaki puan ortalamas?n? etkileyecek  ve ba?ar?ya ula?man?z? sa?layacakt?r. Yukar?da belirtiklerimize ek olarak  insan figürünü farkl? duru? ve beden hareketlerini s?k etüt etmek önemlidir.

 

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: