AÇIK VE KAPALI KOMPOZ?SYON

AÇIK VE KAPALI KOMPOZ?SYON

02 Nisan 2019 / Salı


   AÇIK VE KAPALI KOMPOZ?SYON

Resim Kursu Güzel Sanatlara Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve ayn? zamanda Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesine Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k E?itimi süreci içerisindeki konu alanlar?m?zdan biri olan kompozisyon ve kompozisyon türlerini aç?klamaya çal??aca??z.

Kompozisyon Türlerini ?ki Ba?l?k Alt?nda De?erlendirebiliriz.

Bunlar;                                              

Aç?k Kompozisyon

Kapal? Kompozisyon

?imdi Güzel Sanatlara Haz?rl?k ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k E?itim Sürecinde bilmemiz gereken bu kompozisyon türlerini açarak ifade etmeye çal??al?m

AÇIK KOMPOZ?SYON (Open Composition) : Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekli?in, gerçekte resmin s?n?rlar? d???nda da sürüp giden do?al gerçekli?in bir parças? oldu?u izlenimini verecek ?ekilde kompoze edilmesi. Kapal? kompozisyonun tam kar??t? bir sanatsal davran?? biçimidir. Aç?k kompozisyon, as?l gerçekli?in tüm ö?elerini resim düzlemi içine s??d?rmay? amaçlamaz. Tersine, böyle bir çaban?n olanaks?z oldu?unu varsayar. Aç?k kompozisyon do?adaki gerçeklik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de dü?ünülebilir. Rönesans'?n aksine, Barok aç?k kompozisyonu ye?lemi?tir.
                      

KAPALI KOMPOZ?SYON (Closed Composition): Resim sanat?nda bir yüzey üzerinde betimlenen tüm "gerçeklik" in kompozisyonun s?n?rlar? içinde bulunmas? durumu. Böyle bir kompozisyonda betinin tümü resim düzlemi içinde bulunmak zorundad?r; sadece bir kesiminin resmedilmesi söz konusu olamaz. Do?al gerçeklik düzleminde betimlenmesi amaçlanan tüm nesneler düzenli bir "istif" içinde bak?? aç?s? içinde yer almazlar. Kapal? kompozisyon bunlar? sanatsal gerçeklik düzleminde yeniden üretti?i zaman, hepsi bak?? aç?m?z içinde bulunuyormu?ças?na betimler.

Kapal? kompozisyonun en belirgin örnekleriyle Rönesans sanat?nda kar??la??l?r. Bu tür örnekler, resim düzlemi üzerinde betimlenenin d???nda d???n da kalan dünyayla ilgili hiçbir ipucu vermezler. Buna kar??l?k, kar??t uç olan aç?k kompozisyonda ve onun en yo?un kullan?ld??? Barok' ta, betiler do?adan al?nm?? bir kesitmi?çesine kompoze edilir. Do?al gerçeklik kompozisyonu s?n?rlar?n?n ötesinde de varl???n? sürdürmektedir; resim bu izlenimi vermeyi amaçlar.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: