SANAT E??T?M? VE GEREKL?L??? ÜZER?NE

SANAT E??T?M? VE GEREKL?L??? ÜZER?NE

02 Nisan 2019 / Salı


  SANAT E??T?M? VE GEREKL?L??? ÜZER?NE

Sanat e?itimi insan?n genel e?itimi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Sanat?n en basit tan?m? ho?a giden formlar ve biçimler yaratma süreci olarak tan?mlayabiliriz. Sanat sözcü?ü daha çok görsel sanatlarla ili?kilendirilse de edebiyat ve musiki gibi sanatlar? da içine  alan daha geni? bir tan?mla ele al?nmas? gereken bir durumdur. Sanat bir anlat?m arac?d?r. Ve biz bunun ilk örneklerini ma?ara resimlerinde görmekteyiz. Sanat duygu, dü?üncelerin ve alg?lama biçimlerinin (farkl? malzemeler kullanarak )tuale, ta?a, yaz?ya, söze dökülmü? halidir. Duygular?m?z dü?üncelerimiz sanat ile hayat bulur görselle?ir. Sanat e?itiminin en önemli amaçlar?ndan biri de görmeyi, i?itmeyi, dokunmay?, tat almay? ö?retmektir. Sanat e?itimi sadece belli bir yetenek alan?na sahip ki?ilerin faydalanmas? ya da e?itim almas? gereken bir alan de?il tüm bireyleri kapsayan faydalanmalar? ya da yararlanmalar? gereken bir alan olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Ve sanat e?itimi estetik alg? ve ki?ilik geli?iminin önemli bir parças? olarak görülmelidir. Çünkü sanat e?itiminin amac? sanatç? yeti?tirmek de?il, bireyin estetik yoluyla sanat  alg?s?n? geli?tirmektir. Sanat e?itimi ister yeti?kin bireylerin olsun isterse çocuklar?n  olsun geni? anlamda geli?mesini sa?layan en güvenilir ortamd?r. Ve sanat e?itimi bireylerin yarat?c? güçlerinin ortaya ç?kmas?n? sa?layan bir  ki?ilik etkinli?idir.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: