YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK

YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK

25 Mart 2019 / Pazartesi


YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK

Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k sürecine de?inece?imiz bu yaz?m?zda;

Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek S?navlar?n?n yap?ld??? bölümleri

Yetenek s?navlar?yla girece?iniz fakülte ve bölümleri ve ayn? zamanda güzel sanatlar liselerini

Yetenek s?navlar?na Haz?rl?k sürecinde e?itim planlamas? ve nas?l haz?rlan?lmas? gerekti?ini

Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k süreci içinde T.Y.T çal??ma sürecinin nas?l olmas? gerekti?i

S?navlarda kar??n?za ç?kabilecek kag?t ebatlar? hakk?nda

K?sacas? Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k e?itim sürecinizin tamam?n? kapsayacak bir bilgilendirme yapmaya ve yetenek s?navlar?na do?ru bilgiler ?????nda daha sa?l?kl? geçirmenizi sa?lamaya bu yaz?m?zla gayret edece?iz.

Bildi?iniz üzere yetenek s?navlar?

Güzel Sanatlar Fakülteleri

E?itim Fakülteleri Resim – ?? ö?retmenli?i Bölümü

Güzel Sanatlar Liseleri ‘’Resim Bölümü’’

Ö?renci alma ad?na aç?lan s?navlar ve buna ba?l? okullar?n belirledikleri tarihlerde yap?lan s?navlarla ö?rencileri de?erlendirme ve bu de?erlendirme neticesinde bir s?ralama olu?turma ve olu?an bu s?ralama paralelinde belirlenen kontenjan çerçevesinde ö?renci alma ad?na ac?lan s?navlard?r. Bunun üzerine basa basa ifade etmemizdeki sebep ise güzel sanatlar ya da e?itim fakülteleri ve ayn? zamanda güzel sanatlar liseleri s?navlar?n?n belirli bir kontenjan say?s?n?n ve s?n?rlamas?n?n söz konusu olmas?d?r. Ülkemizdeki genç nüfusun ülke içindeki da??l?m?n?n yo?unlu?unun yüksek olmas? ve bunun d???nda bu bölüm kontenjan oranlar?n?n artan nüfus oran? paralelinde art?r?lmamas? bu bölümlere haz?rlanan ö?rencileri daha yo?un ve zorlu bir mücadeleye sokmaktad?r. Bu durum ayn? zamanda tecrübeli e?itmenlerle çal???lmas?n? zorunlu k?lmaktad?r. Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k süreci yukar?da belirti?imiz sebepten ötürü asla hafife al?nmamas? gereken bir süreçtir.

 Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k Resim Kursu süreci Resim Atölyesinin e?itim süreci öncesinde belirleyece?i plan, program ve hedefler do?rultusunda haz?rlanmal? ve bu planlamalar biraz önce ifade etti?imiz gibi sene ba??nda belirlenmelidir. Bu planlamaya sahip olmayan atölyelerdeki ö?renciler kaç?n?lmaz olarak bir ba?ar?s?zl?kla yüzle?mek zorunda kalacaklard?r. Ve bu anlamda birçok ö?rencinin ba?ar?s?z olmas?n?n da ana sebebi budur. Fakat bunun yan?nda bir k?s?m ö?rencinin haz?rl?k sürecinde yeterli çabay? göstermedikleri de unutulmamal?d?r. 

  Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek S?navlar?n?n yap?ld??? bölümler

Resim Bölümü

?ç Mimarl?k Bölümü

Endüstri Ürünleri Bölümü

Heykel Bölümü

Grafik Tasar?m Bölümü

Çizgi Film (Animasyon )Bölümü

Sahne Dekorlar? ve Kostümü Bölümü

Tekstil ve Moda Tasar?m? Bölümü

Seramik ve Cam Tasar?m? Bölümü

Bask? Sanatlar? Bölümü

Geleneksel Türk El Sanatlar? Bölümü

Foto?raf Bölümü

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

 

Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k sürecinde e?itim planlamas?

  • Çizgi ve Ton Çal??mas?
  • Geometrik Form Çizimleri
  • Natürmort Çizimleri
  • Portre ve Figür Çizimleri
  • Perspektif Çizimleri
  • D?? Mekan Ve ?ç Mekan Çizimleri
  • ?mgesel Figür Ve Mekan Çizimleri
  • Bölümlere Yönelik Çal??malar

 

Yap?lacak Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liseleri s?navlar?nda kar??m?za ç?kabilecek kâ??t ebatlar? her üniversite taraf?nda belirleniyor olsa da genel anlamda Güzel Sanatlar Fakülteleri ve E?itim Fakülteleri Resim–?? Ö?retmenli?i s?navlar?nda iki ebet kar??m?za ç?kmaktad?r.

Bu ebatlar? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz;

50x70

35x50

Ebad?nda kâ??t ebatlar? olarak kar??m?za ç?kmaktad?rlar

Bunun d???nda ise Güzel Sanatlar Liseleri S?navlar?nda ise bu ebetler

35x50 olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: