RES?MKURSUBURSA

RES?MKURSUBURSA

25 Mart 2019 / Pazartesi


    RES?MKURSUBURSA

ResimKursuBursa  dendi?inde akl?n?za gelen ilk resim atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesi bireylerin Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Ve Resim Kursu e?itim süreçlerinde ald?klar? akademik e?itim ile çizim kalitelerinin artmas?n? sa?layan ve ayn? zamanda estetik ve sanatsal bak?? aç?lar?n?n geli?mesini ve buna ba?l? olarak girmek istedikleri Güzel Sanatlar Fakültelerinde bulunan bölümlere verdi?i haz?rl?k e?itimi sayesinde istedikleri bölümlere rahatl?kla kazanmalar?n? sa?layan Resim Atölyesidir.

Bu noktada Güzel Sanatlar Fakültelerinde Bulunan Bölümleri s?ralayacak olursak;

Resim Bölümü

?ç Mimarl?k Bölümü

Endüstri Ürünleri Bölümü

Heykel Bölümü

Grafik Tasar?m Bölümü

Çizgi Film (Animasyon )Bölümü

Sahne Dekorlar? ve Kostümü Bölümü

Tekstil ve Moda Tasar?m? Bölümü

Seramik ve Cam Tasar?m? Bölümü

Bask? Sanatlar? Bölümü

Geleneksel Türk El Sanatlar? Bölümü

Foto?raf Bölümü

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü

Atölyemizde yukarda belirti?imiz bu bölümlere girme ve kazanabilme olanaklar?n? art?rmak ve ö?rencilerimizin bölümleri rahatl?kla  kazanmalar?n? sa?lamak ad?na atölyemiz akademik e?itim ve buna paralel profesyonel destek veren Resim Kursu ve Resim Atölyesidir. Fakat bu noktada Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k e?itimini ald???n?z yerde son derece  önemlidir. ResimKursuBursa, Resim Kursu ve Güzel Sanat Fakültelerine Haz?rl?k ve ayn? zamanda Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k dendi?inde akla gelen ilk Resim Kursu olan Resim Atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Kursu Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k e?itimi alma ad?na tüm gençlerimizin ve sanatla u?ra?mak, resim yapmak ve yetene?ini geli?tirmek isteyen tüm sanat severlerin hizmetindedir.

Bu anlamda ResimKursuBursa ve Resim Kursu e?itimi veren Giotto Akademi Sanat ister hobi çal??malar olsun ister Güzel Sanatlara Haz?rl?k olsun tüm e?itim sürecini biraz önce yukar?da belirti?imiz üzere belirli bir planlama içerisinde yapmaktad?r. Ve öznemiz her zaman ö?rencilerimiz olmu?tur. Resim Kursu e?itimimizin en önemli özelli?i ili?kilerimizin kar??l?kl? sayg?, sevgi ve emek üzerine kurulu olmas?d?r. Birçok atölyenin bu de?erlerden yoksun oldu?u göz önünde bulunduruldu?unda atölyemizin duru?u ve buna ba?l? olarak ba?ar?s?n?n s?rr? da ortaya ç?kmaktad?r. Resim Kursu e?itimimiz s?ras?nda ö?rencilerimize temel bilgileri vererek ve buna ba?l? olarak k?sa etütler, natürmort, detay obje, model, mekan, figür- mekan ili?kisi, kompozisyon kurma gibi konu alanlar? paralelinde Resim Kursu ve Güzel Sanatlara, Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k sürecinin planlamas?n? olu?turmaktay?z.

Bu süreçte aç?k- koyu etkisine yönelik çal??malarda yapt???m?z unutulmamal?d?r. Tüm bu e?itim süreci bize ve ö?rencilerimize kaç?n?lmaz ba?ar?y? getirmektedir. Fakat bu çal??ma sisteminin d???nda muhakkak ki bu güne de?in biriktirdi?imiz s?nav tecrübelerimizin bize ve ö?rencilerimize katk?s? asla göz ard? edilmemelidir.

 Resim Kursu e?itim süreci öncesi hangi malzemeleri temin etmeliyiz

50 x70 Resim Dosyas? 1 Adet

50 x 70 Resim Kag?d? 1 Top

50 x 70 Duralit ‘’ Altl?k ‘’ 1 Adet

Silgi

Hamur Silgi

Mandal  2 Adet

Maket B?ça?? ‘’ Geni? ‘’ bir adet

2 B Kalem 4 Adet

4 B Kalem 4 Adet

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: