RES?M KURSU

RES?M KURSU

25 Mart 2019 / Pazartesi


    RES?M KURSU

Resim Kursu ve Resim Kurslar? bireylerin üniversiteye ve Güzel Sanatlar Alan?na, Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k süreçlerinde girecekleri s?navlar da ya da bireylerin Hobi Amaçl? yapacaklar? sanatsal çal??malarda bireyleri do?ru ö?retim yöntemleri ?????nda sanat e?itimi veren ve ayn? zamanda s?navlara haz?rlayan biraz önce yukar?da belirti?imiz Güzel Sanatlar Fakülteleri Haz?rl?k, E?itim Fakülteleri Resim – ?? Ö?retmenli?i, Güzel Sanatlar Liseleri Haz?rl?k çal??malar?nda bireylere yard?mc? olan sanat ortam? ve ortamlar? olarak tan?mlayabiliriz. Bu sanat ortam? olan Resim Kurslar? ve bu atölye ortam?n?n muhakkak ki bir plan ve program çerçevesinde ö?renci haz?rl?yor ya da sanat e?itimi veriyor olmas? son derece önemlidir. Bunun d???nda muhakkak ki sanat e?itimini Resim Kursunu veren hocan?n da ö?rencilerine sa?l?kl? bir e?itim verebilmesi ad?na gerekli bilgi beceri ve en önemlisi de gerekli tecrübeye sahip olmas? son derece önemlidir. Alaca??n?z Resim Kursu, Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k e?itimi sürecinde yukar?da belirti?imiz nitelikte olmayan ya da bu vas?flar? bünyesinde bar?nd?rmayan ki?ilerden alaca??n?z e?itim ne yaz?k ki s?navlarda olumsuz durumlarla kar??la?man?za yani s?navlarda ba?ar?s?z olman?za neden olacakt?r. Bunun d???nda Resim Kursu ortam? da son derece önemli oldu?u unutulmamal?d?r. Burada kastetti?imiz ?ey ise güler yüzlü samimi bir ortam?n gereklili?idir. ?u unutulmamal?d?r ki bu özelliklerdeki bir Resim Kursu ortam? ba?ar?y? do?al olarak art?racakt?r. Bu anlamda Resim Kursu ve Resim Kursu Bursa dendi?inde akla gelen ilk isim olan atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Kursu yukar?da ifade etti?imiz niteliklere sahip bir Resim Kursu olarak varl???n? sürdürmektedir. Resim Kursu Giotto Akademi Sanat olarak önceli?imiz do?ru ö?retim yöntemleri ?????nda ö?renciye samimi güler yüzlü yakla??mla ö?rencilerimizi hedeflerine ula?t?rmak ve girecekleri s?navlara haz?rlamak ve ba?ar?l? olmalar?n? ko?ulsuz sa?lamakt?r. Ve Resim Kursu Giotto Akademi Sanat olarak e?itimlerimizi bu nitelikte sürdürmekteyiz. Resim Kursu ve Resim Kurslar?n?n varolu? nedenlerine dönecek olursak Resim Kursu ve Resim Kurslar? ö?rencilerin girecekleri s?navlarda kar??lar?na ç?kabilecek ya da bölüm s?navlar?nda kar??lar?na ç?kabilecek konu ve konu alanlar?na yönelik ö?rencilerini haz?rl?k sürecinin ba??ndan s?nav tarihlerinin ba?lang?c?na kadar olan süre içerisinde belirlenen bir plan ve çal??ma program? çerçevesinde s?navlara haz?rlayan resim dersleri veren kurumlard?r. Resim Kursu Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k sürecinde öncelikle ö?renciye temel bilgi ve beceri kazand?r?lmaya çal???lmaktad?r. Bunun paralelinde konu alanlar?na yönelik çal??malar yap?lmaktad?r.

Bu konu alanlar?n? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz;

Perspektif

Obje Çal??malr?

Figür Çal??malar?

Mekan Çal??malar?

Bellek (?mgesel ) Çal??malar

Olarak s?ralayabiliriz.

Yukar?da belirti?imiz konu alanlar?n? belirli bir program çerçevesinde çal??mak sizi girece?iniz s?navlarda ba?ar?l? k?lacak en önemli etkendir. ?u unutulmamal?d?r ki bu ifadelerimizi dile getirirken 21 y?ll?k bir birikim ve tecrübeyle sizlere ifade ediyoruz.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: