RES?M KURSU BURSA

RES?M KURSU BURSA

25 Mart 2019 / Pazartesi


 RES?M KURSU BURSA

Resim Kursu Bursa dendi?inde akla gelen ilk resim atölyesi olma özelli?i ta??yan atölyemiz, Resim Kursu Giotto Akademi Sanat nilüferde yeni mekan?yla ve 20 y?l? a?k?n deneyim ve tecrübesiyle Bursa’n?n Resim Kursu, Resim Kursu Bursa olarak siz de?erli ö?renci ve velilerimizin hizmetindedir. Öncelikle sözlerimize Resim Kursu ve Resim Kurslar?n?n amaçlar? ve varolu? nedenlerine de?inerek ba?layal?m. Resim Kursu Bursa ba?lam?nda sanat e?itim veren atölyemiz sanat e?itimi almak ya da Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve ya Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k anlam?nda e?itim almak isteyen ö?rencilere Güzel Sanatlara Haz?rl?k süreci çerçevesinde e?itim veren bir Resim Kursu, Resim Atölyesidir. Atölyemizin amac? Güzel Sanatlar Fakülteleri ya da Güzel Sanatlar Liseleri S?navlar?nda ç?kan konu ve konu alanlar?na yönelik temel e?itimi vermek ve ö?rencilerimizi s?nav döneminde s?navlara haz?r hale getirmektir. Giotto Akademi Sanat ‘’Resim Kursu Bursa’’ olarak önceli?imiz her zaman ö?rencilerimiz ve ö?rencilerimizin do?ru bilgiler ?????nda istedikleri Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Liselerini ve ya Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesini kazanmalar?n? sa?lamak ve bu anlamda gerekli bilgi ve beceriyi kazand?rmak ve hedeflerine ula?t?rmak olmu?tur. Muhakkak ki bu bilgi ve beceriyi kazand?rma süreci do?ru bilgilerin ?????nda ö?renciyi çal??t?rmay? ve ö?retim sürecini kapsamaktad?r. Bu anlamda atölyemizde çal??malar?m?z? bir program çerçevesinde sürdürmekte ve bilgileri belli bir düzen içinde ö?rencilerimize aktarmaktay?z. Bunun sebebi bilginin kendinden sonraki bilgiye hizmet etmesidir ve ayn? zamanda bilginin bir zincirin halkas? gibi bir biri ile ba?lant?l? olmas?d?r. Ve bu sayede do?ru bir hiyerar?i içinde ö?renme gerçekle?mektedir. E?itim ö?retim sürecinde do?ru bilgi kadar ö?renciyle gerekli ?ekilde ilgilenmek ve alakadar olmakta son derece önemlidir. Bu atölyemizdeki ba?ar?n?n da ana sebeplerinden biridir. Bu anlamda atölyemizde her ö?renciyle ve çal??mas?yla bire bir ilgilenilmektedir.

Atölyemiz E?itim Ö?retim Sürecinin Temel A?amalar? ise ?u ?ekildedir;

Temel Perspektif bilgisi

Obje Etütleri

K?sa Etütler

Figür Çal??malar?

Mekan – Figür ?li?kisine ba?l? çal??malar

Bellek ‘’ ?mgesel ‘’ Çal??malar

Belli bir s?ra içerisinde yap?lmaktad?r.

Örnek verecek olursak Perspektif etütleri objelerin düzlem üzerindeki duru?lar? yani derinlik etkileri ve ayn? zamanda yüksekliklerine ba?l? görünümleri ve olu?turduklar? derinlik etkilerinin kavranmas? noktas?nda önemlidir. Ve bu e?itim sürecimizdeki ilk temel bilgiyi olu?turmaktad?r. Perspektif bilgisi birçok atölye ya da resim kursu taraf?ndan fazla önemsenmese de bu çok önemli bir temel bilgi alan? olarak kar??m?za ç?kmaktad?r. Ve perspektif bilgisini ayn? zamanda olu?turdu?umuz natürmort çal??malarda ve bellek çal??malar?nda ve ayn? zamanda iç ve d?? mekan çal??malar?nda kar??m?za ç?kmaktad?r.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: