FABR?KA SKETCH E??T?M? VE KA?ZEN E??T?M ÇALI?MALARI

FABR?KA SKETCH E??T?M? VE KA?ZEN E??T?M ÇALI?MALARI

24 Mart 2019 / Pazar


FABR?KA SKETCH E??T?M? VE KA?ZEN E??T?M ÇALI?MALARI

Fabrika sketch e?itim çal??malar? Bursa’ da ?ehrimizin önde gelen sanayi kurulu?lar?n?n Mühendislere ve fabrika bünyesinde çal??an teknisyen ya da bölüm ?eflerine Kaizen çal??malar? sürecinde iyile?tirme ve sorun giderme ve ya öneri sunmaya dönük olarak yapmalar? gereken Kaizen, çizimlerini daha do?ru bir biçimde kag?da aktarmalar? beklentisi yönünde biraz önce yukar?da belirti?imiz üzere Mühendislere, ?ef ve Teknisyenlere kurumumuz  Giotto Akademi Sanat taraf?ndan verilen sketch çizim e?itimi sürecidir.

Öncelikle Kaizen Çal??malar?n?n Ne oldu?una biraz daha açarak de?inelim isterseniz. Kaizen çal??malar? Mühendislerin ya da bu fabrikalarda ?ef ve ya Teknisyen konumunda bulunan çal??anlar?n fabrikada ya da üretim safhas?nda kar??la?t?klar? sorunlar? kaizen çal??malar? ve olu?turduklar? çizimlerle sorunlar? anlatan çal??malard?r. Bu kaizen, sketch çal??malar?n anla??l?r olmas? da son derece önemlidir. Bu kaizen çal??malar gerekli birimler taraf?ndan de?erlendirilmekte ve buna ba?l? olarak fabrika çal??ma ortam? ve üretim safhas?nda ki sorunlar giderilmekte ve iyile?tirmeler gerçekle?tirilmede. Bu durumu biraz daha açarak örneklendirecek olursak: Bir fabrika da yapt???m?z çal??ma da e?itim verdi?imiz bölüm ?efleri, mühendisler ve teknisyenlerden bir sorun ortaya koymalar?n? istedik ve bu sorunun ka??da nas?l aktar?laca?? yönünde bilgileri vermeye ve çizim sürecini anlatmaya ba?lad?k. Bize sunulan sorun ise bir makinan?n yan?ndan s?zan ya??n yere damlamas? sonucunda çal??anlar?n ayaklar?n?n kay?p dü?mesine neden olaca?? idi. Bu konuyu kag?t düzlemine nas?l aktarabileceklerini örnek çizimler ile izah ettik ve bu anlat?mlar?m?z?n onlara çok katk? sa?lad???n? dile getirdiler. Bu e?itimleri verirken olu?an sorunlar?n yan? s?ra, araç parçalar?ndaki sorunlar?nda nas?l çizilebilece?i ve yap?lacak olan kaizen çal??malar? ile kâ??da nas?l aktar?la bilece?i ile ilgili çal??malar da yapmaktay?z. Bu e?itimlerde bizi en mutlu eden durum ise verdi?imiz e?itim insanlara gerçek anlamda fayda sa?lad??? yönündeki sözleri ve te?ekkürleri olmu?tur.

Fabrika e?itimlerin de sketch e?itim program?m?z? ?u ?ekilde olu?turmaktay?z:

-Nokta

-Çizgi

-Temel perspektif bilgisi

-Form ve yap? olu?turma

-Form ve yap?lar? biçimlendirme

-Temel figür oranlar?

-Figüre hareket verme ve temel duru?lar

-?n?a yöntemi ile mekanik parça çizimleri

-Figür ve mekan, parça ili?kisi

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: