BURSA RES?M KURSU

BURSA RES?M KURSU

24 Mart 2019 / Pazar


BURSA RES?M KURSU

Resim Kursu bireylerin girmek istedikleri bölümlere yönelik belirli bir program çerçevesinde ve akademik e?itim paralelinde ö?rencileri Güzel Sanatlara Haz?rl?k noktas?nda s?navlara haz?rlayan s?navlarda kar??la?abilecekleri konu ve konu alanlar?na yönelik çal??malar?n yap?ld??? ö?rencilerin kapsaml? bir Resim Kursu e?itim sürecinden geçtikleri sanat e?itim ortamlar?d?r. Resim Kurslar? y?llar içinde olu?turduklar? tecrübe ve birikimin ve  bu birikim ve tecrübenin ö?rencilere aktar?m? yönünde bireyin ve bireylerin yap? ve formlar? keskin bir do?rulukla ka??da aktarabilmeleri ad?na gerekli bilgi ve beceriyi kazand?rmaya çal??an ve kazand?ran kurumlar resim atölyeleridir.

Ya?ad???m?z kent olan bursa ise son on be?, yirmi y?l içerisinde sanat alan?nda h?zl? bir ilerleme kaydetmekte ve bu ilerlemenin paralelinde ilimizde bulunan Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi s?navlar?na giren ve Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Haz?rl?k e?itimi alan ö?renci say?s?nda artma ve ayn? zamanda ö?renci niteli?inde olumlu bir de?i?imin olmas?na vesile olmu?tur. Bu de?i?imin neticesi olarak Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Haz?rl?k ve ayn? zamanda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine Haz?rl?k e?itimimi alan ve ald?klar? bu e?itimin paralelinde bu okullar?n s?navlar?na girerek burada bulunan bölümleri kazanan Bursal? gençlerin ö?rencilerin say?lar?nda çitti bir art??a neden olmu?tur. Bu durum Mimar Sinan ve Marmara Üniversitesindeki Hocalar?nda dikkatini çekmi?tir. Fakat bu durum sadece okuldan ya da güzel sanatlar lisesinde al?nan e?itimin bir yans?mas? olarak görülmesi do?ru de?ildir. Ya da bu durumu sadece bu ?ekilde nitelendirmek bu ba?ar?n?n nedenlerini do?ru tespit etme noktas?nda yeterli ve do?ru olmayacakt?r. Bunun nedeni ise ö?rencilerimizin Güzel Sanatlar Lisesine Haz?rl?k ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Sürecinde atölyemizde çok yo?un bir Akademik Resim Kursu e?itiminden geçiyor olmalar?ndan kaynaklanmaktad?r. ?unu hep gördük ki güzel sanatlar liselerinde al?nan dört y?ll?k e?itim hiçbir zaman ö?renciler ad?na ne yaz?k ki yeterli olam?yor. Bursa Resim Kursu ya da Bursa’da Resim Kursu, Resim Atölyesi olarak hizmet veren atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesi olarak atölyemiz e?itimlerini akademik e?itim paralelinde belirli bir disiplin çerçevesinde vermektedir.

 Kursumuzdaki e?itim sistemi

Temel Perspektif E?itimi

Model Çal??malar?

Figür Çal??malar?

Natürmort Çal??malar?

Detay Obje Çal??malar?

Mekan Çal??malar?

Figür- Kompozisyon

Gibi konu alanlar?n? kapsamaktad?r.

Bu e?itim haz?rl?k program?m?z s?navlarda ö?rencilerimizin hak ettikleri sonuçlar? almalar? noktas?nda olumlu sonuçlar almam?z? sa?lamaktad?r. Bu anlamda Resim Kursu Bursa dendi?inde akla gelen ilk Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu Resim Atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemizde sizleri görmekten ve sizlerle çal??maktan memnuniyet duyar?z.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: