BURSA N?LÜFER RES?M KURSU

 BURSA N?LÜFER RES?M KURSU

24 Mart 2019 / Pazar


    BURSA N?LÜFER RES?M KURSU

Bursa Nilüfer Resim Kursu dendi?inde akla gelen ilk Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k resim atölyesi olan atölyemiz Giotto Akademi Sanat Bursa Nilüfer ?hsaniye Mahallesi Ömür sokak no:5 sizlerin hizmetine aç?lm??t?r. Atölyemizin amac? sanatla u?ra?mak isteyen ya da Güzel Sanatlara Haz?rl?k Kursu almak isteyen Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve ya Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesine Haz?rl?k anlam?nda bu fakülte ve Liselere haz?rlanmak isteyen herkesi bu çat? alt?nda toplamak ve akademik e?itimin ?????nda sanatsal çal??malar yapmalar?n? sa?lamak ve ayn? zamanda Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Resim Kursu noktas?nda s?navlara haz?rlanmalar?n? sa?lamakt?r. Bu çal??malar? yaparken muhakkak ki atölye e?itmeninin yeterli mesleki donan?ma sahip olmas? alaca??n?z e?itimin düzeyi ve kalitesini etkileyecek en önemli faktörlerin ba??nda gelmektedir.

Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k Kurslar?, Bursa Nilüfer Resim Kursu ya da Hobi Resim Kursu gibi aramalarda sanat severler birçok atölyeyle kar??la?salar da ne yaz?k ki bu atölyelerin birço?u bu yeterlili?in d???nda kalmaktad?rlar. Bu durumu ?u ?ekilde açacak olursak alaca??n?z Resim Kursu ve sanat e?itiminin belirli bir program ve ö?retim yöntemi içermesi ve çal??malar?m?z s?ras?nda kar??m?zdaki yap?lar?n hangi yöntem ?????nda kag?da aktar?labilece?inin sanat e?itimi alan bireylere aktar?m? ve bu aktar?m becerisi son derece önemlidir. Biz Giotto Akademi Sanat Evi olarak e?itim sürecimiz içerisinde bu yap?lar?n ve formlar?n aktar?m sürecinde in?a yöntemini kullanmaktay?z. ?n?a yöntemi ise yap?lar? ve formlar? en do?ru ve kolay yoldan kag?t yüzeyine aktarmam?za olanak sa?layan yöntemdir. Bu yöntemin do?rulu?unu atölyemize Güzel Sanatlara Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k, E?itim Fakülteleri Resim – ?? ö?retmenli?i ve ayn? zamanda Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k amac?yla gelen ö?rencilerimizin çizim süreçlerinden ve k?sa sürede gözle görünür hale gelen çizim kalitelerinde de?i?imde hep görmü? olduk. Hobi amaçl?çal??malar için gelen ö?rencilerimizden ise hep duydu?umuz ?ey bu yol yöntem ve teknikle bir çok obje ve formu h?zl? ve kolay çözümledikleri  olmu?tur.

Bu e?itim Resim Kursu sürecinde ö?rencilerimiz haftan?n iki günü ?eklinde

     KI? DÖNEM? – TAT?L GÜNÜ ( CUMA )

Sabah:10-30              Ak?am:18-00                                                                     

     YAZ DÖNEM?- TAT?L GÜNÜ  ( PAZAR )

Sabah:10-30              Ak?am:18-00

NOT : Ak?am Derslerimiz Saat : 18-00 dan sonra olmakta 21-30 kadar sürmektedir.

Saatleri içinde ya da Ak?am Resim Kursu kapsam?nda 18-00 sonras?nda gelip e?itim alm??lard?r. Ak?am derslerimizde amaç çal??an fakat resimle sanatla u?ra?mak isteyen  bireylerin sanat severlerin onlara uygun olan zaman diliminde  e?itimlerimizde faydalanmalar?n? sa?lamak bir nebzede olsa günün s?k?nt? ve sorunlar?nda uzakla?malar? ve akademik e?itim çerçevesinde sanatseverleri atölyemizle bulu?turmakt?r. Peki Hobi Resim Çal??malar? noktas?nda ö?rencilerimizle neler çal??maktay?z. K?saca bu konuya da de?inelim atölyemizde hobi amaçl? gelen ö?rencilerimizle önce perspektif çal??malar? ve buna paralel olarak natürmort çal??malar?, ac?k koyu etkisini kavrama ad?na çal??malar ve sonras?nda iste?e ba?l? ya?l? boya ve pastel çal??malar yap?lmaktad?r. Bu anlamda Resim Kursu Bursa ve Resim Kursu Nilüfer dendi?inde akla gelen ilk atölye olan Giotto Akademi Sanat Evi olarak sanat e?itimlerimizden faydalanma ad?na atölyemizde sizleri görmekten memnuniyet duyar?z.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: