BURSA KARAKALEM RES?M KURSU F?YATLARI VE RES?M KURSU SÜRES?

BURSA KARAKALEM RES?M KURSU F?YATLARI VE RES?M KURSU SÜRES?

24 Mart 2019 / Pazar


BURSA KARAKALEM RES?M KURSU F?YATLARI VE RES?M KURSU SÜRES?N? Ö?REN?N

En çok merak edilen ve bizlere en çok sorulan sorular?n ba??nda Kurs Fiyatlar? ve Kara Kalem Resim Kursu kurs süresi ve süreci sorulmaktad?r. Yaz?m?za öncelikle Resim Kursu, Bursa Karakalem Resim Kursu ve Kurs Sürecine de?inerek ba?layal?m ve bu paralelde yaz?m?z? sürdürelim. Atölyemiz Resim Kursumuz olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesi Resim Kursu süreci 1Eylül itibariyle ba?lamakta A?ustos ay? sonu ya da Eylül  ( 1Eylül-2018 / A?ustos- Eylül – 2019 ) ay?n?n ortalar?na kadar olan zaman dilimini kapsamaktad?r. Fakat belirti?imiz bu zaman diliminin s?nav tarihlerindeki de?i?im ve her y?l olu?abilecek s?nav tarihleri farkl?l?klar?n? da içerdi?i unutulmamal?d?r. Bunu ifade ederken ?unu aç?klamam?z da faydal? olacakt?r. Güzel Sanatlar Fakülteleri, E?itim Fakülteleri Resim – ?? ö?retmenli?i bölümü ve Güzel Sanatlar Liseleri s?navlar? her okulun her y?l düzenli olarak yay?mlad??? s?nav yönetmeli?ine ba?l? olarak s?nav tarihlerinde de?i?imler olmakta yap?lan s?navlar bu yönetmeli?e göre ?ekillenmekte ve her y?l de?i?kenlik gösterebilmektedir. Bu durum bize e?itim süresi noktas?nda net bir tarih verme olana?? b?rakmasa da yine de yukar?da belirti?imiz ( 1Eylül-2018 / Agustos- Eylül – 2019 ) tarihi e?itim sürecinin genel tarihini vermemizi sa?lamaktad?r.

Atölyemize Güzel Sanatlara Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k ve Kara Kalem Resim Kursu alma ad?na Resim Kursu, Resim Atölyemiz Giotto Akademi Sanat evine gelen ö?rencilerimizi girecekleri s?navlarda ba?ar?l? olma ad?na temel e?itim ve bunun yan?nda s?navlarda kar??la?acaklar? konu alanlar?na  ba?l? olarak haz?rlamaktay?z.

Bu Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve Kara Kalem Resim Kursu e?itimi sürecinde Ö?rencilerimize;

Temel Perspektif Bilgisi

Model Çal??malar?

Figür Çal??malar?

Natürmort Çal??malar?

Detay Obje Çal??malar?

Mekan Çal??malar?

Figür – Mekan ?li?kisi

Bellek Çal??malar? ( Her Alan için Ayr? konu )

Çal??ma alanlar? üzerine gidilmekte bu e?itim ve konu alanlar? akademik e?itim çerçevesinde verilmektedir. Bu noktada e?itim süreci ve kalitemizi www.giottoakademisanat.com ve ayn? zamanda www.giotto.com.tr adresimizde sitelerimizde bulunan çal??malar k?sm?ndaki ö?renci çal??malar? ve bu çal??malar?n görsellerine ula?abilir ve bu çal??malara bakarak de?erlendirme yapabilirsiniz. Bu noktada ?unu unutmay?n?z ki çal??malar?m?z özgün ve atölyemize ait çal??malard?r. Asla ba?ka bir siteden al?nm?? ya da ba?kalar?n?n çal??malar? de?ildir.

Resim Kursu Fiyatlar?’na gelecek olursak Resim Kursu Fiyatlar? gün say?s?na ba?l? olarak de?i?kenlik göstermektedir. Haftan?n iki gününün ayl?k sabit ücreti söz konusudur ve gelinen her gün için bir ücretlendirme ?ekillenmekte ve ayl?k bir rakam olu?maktad?r.

Örne?in Bu durumu ?u ?ekilde örneklendirebiliriz;

Haftan?n iki günü ayl?k : 200 TL Diyelim

Haftan?n üç günü ayl?k : 300 TL

Haftan?n dört günü ayl?k : 400 TL

Haftan?n be? günü ayl?k :500 TL

Haftan?n alt? günü ayl?k :600 TL

Olmakta ve gelinen her gün için ayl?k bazda 100 TL gibi bir fark olu?maktad?r.

Alaca??n?z bu e?itimler s?ras?nda önceli?inizin alaca??n?z e?itimin kalitesinden çok verece?iniz ücretin ön planda tutulmas? sizi olumsuz sonuçlarla kar??la?man?za neden olacakt?r. Çünkü sizlerin burada öncelikli olarak üzerinde durman?z gereken nokta nerede ve hangi nitelikte e?itim ald???n?zd?r. Bunu ifade etmemizdeki neden çok ucuz olan e?itimlerin beraberinde ba?ar?s?zl??? ve buna ba?l? olarak y?l kayb?n? getirdi?idir. ?u unutulmamal?d?r ki bu hayattaki en pahal? tecrübe zaman?n?z ve paran?zla elde etti?iniz tecrübedir. Bu anlamda Resim Kursu Bursa dendi?inde akla gelen ilk Resim Atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesinde alaca??n?z e?itim sizi ba?ar?ya ta??yacakt?r.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: