AK?AM RES?M DERSLER?

AK?AM RES?M DERSLER?

24 Mart 2019 / Pazar


               AK?AM RES?M DERSLER?

Ak?am Resim Dersleri atölyemiz taraf?ndan kamu ya da özel sektörde çal??an sanatla u?ra?mak isteyen ya da Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve ya E?itim Fakülteleri Resim – ?? ö?retmenli?i Bölümüne Haz?rl?k s?navlar?na girmek isteyen fakat çal??t??? için Resim Kursu’na gidemeyen ve bu haz?rl?k e?itimine gün içinde zaman ay?ramayan bireyleri kapsamaktad?r. ?unu bilmekteyiz ki i? yo?unlu?unda ve ya günün stresinden uzakla?mak isteyen birçok birey sanatsever var. Fakat sanatla u?ra?mak isteyen siz sanatseverlerin zamanlar? ne yaz?k ki atölyelerin ve Resim Kurslar?n?n genel çal??ma saatleriyle uyu?mamaktad?r. Bu anlamda sanatsal çal??malar yapmak üreterek mutlu olmak ad?na ve ayn? zamanda güzel sanatlar fakültelerine haz?rlanmak isteyen bireyler sanat e?itiminden ve üniversiteye Güzel Sanatlara haz?rl?k sürecinden yoksun kalmaktad?rlar.

Bu ba?lamda Resim Kursu Bursa dendi?inde akla gelen ilk Resim Atölyesi olan Atölyemiz Giotto Akademi Sanat Evi Resim Kursu, Resim Atölyesi olarak Ak?am Resim Dersleri vermeye karar verdik. Ak?am Resim Dersleri sürecinde sizin belirleyece?iniz zaman diliminden hareketle size özel olarak çal??ma program? planlanmakta ve e?itim süreciniz bu program çerçevesinde ?ekillendirilmektedir. Bu noktada ak?llara ?u soru gelebilir. Çal??ma zaman? Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k e?itim süreci yeterli olacakm? ve ya s?navlara yeterli düzeyde haz?rlanabilirmiyim gibi s?ralayabiliriz. Muhakkak ki bu noktada ki?inin azmi ve h?rs? geli?im sürecinin en önemli parças?d?r. Bu noktada yeteri kadar çabalarsan?z çal??ma süresi yeterli olacakt?r. Fakat ?u unutulmamal?d?r. Bu e?itimi nerden ve hangi niteliklere sahip bir hoca ve e?itmenden ald???n?z göz ard? edilmemesi ve ayn? zamanda geli?im ve ba?ar?n?z? etkileyecek önemli bir noktad?r. Bu ifadelerimizden hareketle alan?nda yetkin, tecrübeli ve s?nav deneyimine sahip bir e?itmenden alaca??n?z e?itim sizin s?navlarda ba?ar?l? olman?z ad?na yeterli olacak ve Güzel Sanatlar ve ya E?itim Fakültesi Resim – ?? ö?retmenli?ini kazanman?z? üniversiteli olman?z? sa?layacakt?r.

Ak?am Resim Dersleri Kapsam?nda çal??ma süreci öncesinde temin etmeniz gereken malzemelerde söz konusudur.

Bu malzemeleri ?u ?ekilde s?ralayabiliriz.

50 x70 Resim Dosyas? 1 Adet

50 x 70 Resim Ka??d? 1 Top

50 x 70  Duralit ‘’ Altl?k ‘’ 1 Adet

Silgi

Hamur Silgi

Mandal  2 Adet

Maket B?ça?? ‘’ Geni? ‘’ bir adet

2 B Kalem 4 Adet

4 B Kalem 4 Adet

 

 

 

 

Bunun d???nda bu malzeme listesine www.giottoakademisanat.com –  www.giotto.com.tr internet adresimizden de ula?abilirsiniz. Kulland???n?z malzeme ve bu malzemeler hakk?nda bilgi sahibi olmak ve sizlere sunaca?? olanaklar? bilmekte son derece önemlidir.

Atölye e?itim sürecine de?inecek olursak bu süreç

Perspektif

Figür

Obje

Natürmort

Beden Detay Çal??malar?

Mekan Çal??malar?

Figür – Mekan

Kompozisyon Kurma

Gibi konu alanlar?n? kapsamaktad?r. E?itim program?m?z bu temeller üzerinde olu?makta ve çal??malar belirlenen bu program çerçevesinde sürdürülmekte s?navlarda kar??la?aca??m?z konu alanlar?na yönelik çal??malarla e?itim sürdürülmektedir. Bu sürecin sonunda istedi?iniz Güzel Sanatlar alan?n? kazanman?z mümkün olacakt?r.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: