TEKST?L ve MODA TASARIMI ÜZER?NE

TEKST?L ve MODA TASARIMI ÜZER?NE

24 Mart 2019 / Pazar


                                     

                         TEKST?L – MODA TASARIMI ÜZER?NE

?nsano?lu var ola geldi?in ‘den bu yana temel ihtiyaçlar? söz konusu olmu?tur.

Bu temel ihtiyaçlar;

1-Yeme – ?çme

2-Bar?nma ( Korunakl? Alanlar )

3-Giyinme ?htiyac?

Gibi temel ihtiyaçlar olarak s?ralayabiliriz. ‘’Maslow temel ihtiyaçlar hiyerar?isi ‘’ Bu ihtiyaçlardan giyinme ve insan?n bedenini korumaya dönük çaba en tabi ihtiyaçt?r. Bu ihtiyaç beraberinde insanlar?n farkl? malzemeler kullanarak deri, kuma? vb. malzemeleri kullanarak mahrem yerlerini ve bedenini örtünmesine ve ayn? zamanda do?an?n de?i?en ko?ullar?na ba?l? olarak yeni çözümler üretmesine sebep olmu?tur. ?nsanlar?n vücutlar?n? do?a ko?ullar?ndan koruma ve örtünme çabalar? 170 Bin y?l öncesine dayand???n? söyleyebiliriz.  Bu çözüm aray??? yönünde avlad?klar? hayvanlar?n etlerini temel ihtiyaçlar? olan beslenme ad?na kullanm??lar, kürkleri ve farkl? kürklerin birbirlerine dikilmesiyle ise k?? dönemlerinde so?uktan korunma ad?na kullanmalar?na sebep olmu?tur. Bu süreç insano?lunun ilerleme ve geli?mesi paralelinde yerle?ik hayata geçmelerine besledikleri hayvanlar?n k?llar?n? kullanmalar?na ve bu hayvan k?llar?n? ip haline getirmelerine sebep olmu?tur. Olu?turulan bu ipler kök boyalarla bunlar? renklendirmesi süreci paralelinde daha farkl? korunakl? malzemeler ve k?yafetler elde etmelerine vesile olmu?tur. Bu günkü tabirle tekstilin varl???n? olu?turmaktad?r. ?nsano?lunun geli?im süreciyle birlikte dokuma ve kaliteli kuma? türleri ve çe?itleri olu?mu?tur. Bu paralelde ?nsano?lunun giydi?i k?yafetler yaln?z onun bedenini korumaya dönük bir i?levin d???nda onun toplum içindeki statüsünü konumunu gösterir hale gelmi?tir. ?nsanlar? pahal? ve özel dokuma kuma?lardan olu?turulmu? k?yafetler onun kim ve toplum içinde nas?l bir konumda oldu?unun göstergesi hale gelmi?ti. Bu ayn? zamanda tasar?m sürecinin de sadece günümüze özgü bir durum olmad???n? bize göstermektedir. Günümüzde ise artan nüfus ve giyinme ihtiyac? Tekstil – Moda üretim alan? ciddi bir ekonomiye dönü?mü?tür. Fakat bur da bu endüstrinin insanlar? sürekli tüketime yönlendirmeleri asla unutulmamal?d?r. Günümüz teknolojisiyle Maliyet farklar? azalm?? tasar?m, renk ve ürün seçenekleri artm??t?r. Olu?an bu endüstrinin ihtiyaç ve beklentilere cevap verebilme ad?na tasar?m yapabilen farkl? biçim formlarla yeni bir bütün olu?turabilen bireylere ihtiyaç duymu?tur. Bu anlamda akademik e?itim alm?? bireylere ve bu bireylerin özgün tasar?mlar?na ihtiyaç duyulmu? ve olu?an bu ihtiyac? kar??lama ad?na güzel sanatlar fakültelerinde Tekstil – Moda bölümleri kurulmu?tur. Bu bölümlerin kurulu? amac? ve olu?an bu endüstriye kat?lmak istenen ise;

1-Yarat?c? ve özgün tasar?mlar olu?turabilen bireyleri var etmek

2-Modaya yön veren bireyler yeti?tirmek

3-Malzemeyi tan?yan ve üretim teknik ve a?amalar?n? bilen bireyler yeti?tirmek ve sektöre kazand?rmak• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: