TEKST?L ve MODA TASARIM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

TEKST?L ve MODA TASARIM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


TEKST?L – MODA TASARIM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

Güzel Sanatlar Fakülteleri Tekstil – Moda Tasar?m? Bölümüne Haz?rl?k Resim Kursu süreci içerisinde çal??man?z gereken konu ve konu alanlar?na de?inece?imiz bu yaz?da çal??man?z gerekenlere s?navlarda en çok sorulan konu biçimlerine de?inece?imiz bu yaz?m?zda amac?m?z s?navlarla ilgili bilgi sahibi olman?z ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k sürecinizi sa?l?kl?, sürece hakim bir bilinç düzeyi çerçevesinde geçirmenizi sa?lamakt?r. Tekstil – Moda Tasar?m? Bölümü s?navlar?nda a??rl?kl? olarak bellek ( imgesel ) çal??malara dayal? konu ve kompozisyonlar sorulmaktad?r. Daha önceki yaz?lar?m?zda da ifade etti?imiz gibi. Tekstil – Moda Tasar?m? Bölümü S?navlar?, her üniversiteye göre farkl?l?k göstermektedir. Bunun d???nda girece?iniz her okulun s?nav?nda ka??t ebatlar? ve s?nav süreleri de?i?kenlik gösterebilir. Yukar?da da ifade etti?imiz gibi bu farklar? bilmek sürprizlerle kar??la?mamak ad?na bu bilinçle s?navlara haz?rlanmak önemlidir. Tekstil – Moda Tasar?m? s?navlar?nda a??rl?kl? olarak bellek ( ?mgesel ) çal??malar yap?lmakta fakat bunun d???nda bellekten yapaca??n?z bir figürü suluboya ya da kuru boya ile renklendirmenizde istenebilir.

Tekstil – Moda Tasar?m? Bölümüne Haz?rl?k sürecinde çal??man?z gerekenleri s?ralayacak olursak

1-Çanl? Model çal??malar?

2-?mgesel Çal??malar

3-?nsan anatomisine dönük etütler

4-Figür Çizimleri

5-Kiyafet Tasar?m?na dönük etütler

6-Kuma? türleri ve çe?itleriyle ilgili ara?t?rma çal??malar yapmak

7-Yapacag?z figür ve k?yafetleri suluboya ve kuru boya ile renklendirmek

Yukar?da belirti?imiz konular? üç boyutlu bir etkiyle ka??t yüzeyine ta??ma ve ta??yabilme becerisi kazanma, kazanm?? olmak Yetenek s?navlar?na haz?r olma noktas?nda önemlidir. Çal??malar?n?zda üç boyutlu etkiye sahip olmas? çal??malar?n?z?n daha etkili olmas? ad?na yapman?z gereken s?k aral?klarla insan anatomisini tan?maya yönelik çal??malar, giyinik ve ayn? zamanda nü çal??malar yapmak, kuma? k?vr?mlar? ve bunlar?n beden hareketlerine göre olu?an farkl?l?klar?n? etüt etmek, kuma? türlerini incelemek ve bilgi sahibi olman?z  ( saten, deri, ekose vb. )  bunun d???nda zaman faktörünü unutmadan Resim Kursu Atölye Çal??ma süreciniz içerisinde zaman tutarak çal??mak sizi girece?iniz s?navlarda ba?ar?ya ula?t?racakt?r. Yukar?da belirti?imiz çal??ma alanlar? üzerine yapaca??n?z s?k etütler önemli bir peki?tireç olacakt?r. Bu disiplin çerçevesinde çal??mak kaç?n?lmaz olarak ba?ar?l? olman?z? sa?layacakt?r. Fakat ?u unutulmamal?d?r bu süreci h?zland?rma ve ba?ar? oran?n?z? art?rma ad?na Giotto Akademi Sanat Resim Kursu ve Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Resim Kursumuzda Alaca??n?z Akademik e?itim ve Profesyonel destek haz?rl?k sürecinde yapaca??n?z 

Karakalem Portre 

Model Çal??malar?

Natürmort Çal??malar?

K?sa Etütler ( Belle?e yönelik tan?ma çal??mas? fakl? duru? ve hareketler  )

Kopya ve Detay Kopya Çal??malar?

Kuma? türlerini tan?maya dönük çal??ma ve renklendirmeler ( Tekstil – Moda Tasar?m? bölümüne yönelik )

?ç Mekan ve D?? Mekan Etütleri ( ?ç Mimarl?k bölümüne yönelik )

Tek Obje Çal??malar? ( Endüstri ürünleri bölümüne yönelik )

Bellek imgesel Çal??malar ( Her bölüm için ayr? konu )

Sizi kaç?n?lmaz bir ba?ar?ya ula?t?rman?n en do?ru ve en k?sa yoludur.

TEKST?L – MODA TASARIMI BÖLÜMÜ ?? OLANAKLARI NELERD?R

1-Kendi Moda atölyenizi açabilir ve ki?iye özel tasar?m ürünleri üretebilirsiniz.

2- Tasar?m -Marka yöneticisi olarak çal??abilir

3-Moda – Tekstil üzerine faaliyet ve üretim yapan marka ve firmalarda tasar?mc? olarak çal??abilirsiniz

4-Özel atölyelerde çal??abilirsiniz

5-Akademik e?itiminize devam edip akademisyen olabilirsiniz.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: