SERAM?K ve CAM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

SERAM?K ve CAM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


        SERAM?K SANATI VE SERAM?K – CAM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?                     

                                            

                                                   SERAM?K SANATI

Seramik en k?sa anlat?m?yla ?ekillendirilmi? yüksek bir s?cakl?kta f?r?nlarda pi?irilmi? toprak diyebiliriz. Serami?in geçmi?i uygarl?k tarihi kadar eskidir. Bunu kalkolitik ça?a kadar indirgeyebiliriz.  Neolitik ça?da ma?ara ya?am alanlar? terk edilmi?. ?nsano?lu ilk yerle?im alanlar?n? olu?turmaya ba?lam??t?r.  Bu anlamda günlük hayat?n ihtiyaçlar? paralelinde , ‘’kalkolitik ça? ‘’Bu ça?da yerle?ik hayata geçilmesiyle seramik sanat? geli?im göstermeye ba?lam??t?r. ?nsanl?k ilk Çanak ve Çömleklerini yapmaya ba?lam??t?r, yapt?klar? ilk çanak ve çömleklerin üzerine bezemeler biçiminde resimler yapm??lard?r. Bu durum ve geli?im süreci Maden ça??nda ise genellikle bak?r, alt?n ve gümü?ten e?yalar yapmalar? ?eklinde devam etmi?tir. Tekrar seramik sanat?na dönecek olursak.

Seramik, ?ekil verilen toprak malzemelerin yüksek s?cakl?klarda pi?irilmesi ve bu i?lem sayesinde sertle?mesi ve daha dayan?kl? ve kullan?labilir hale gelmesi sürecidir. Günümüz teknolojisi ile eski uygarl?klar?n teknolojileri aras?nda ciddi bir teknolojik uçurum söz konusu olsa da her iki teknolojik süreçte pi?irme esast?r. Anadolu’da ise ilk seramik parçalara dair kal?nt? ve örnekler çatalhöyük’te bulunmu?tur. Bun kal?nt? ve parçalar?n örneklerinin tarih öncesi 6000 y?l?na dayand??? ?u anki ara?t?rmalar çerçevesinde bilinmektedir. Anadolu’da ki en eski buluntular oldu?u, yap?lan kaz?larda elde edilen seramik parçalardan anla??lmaktad?r. Bu parçalar 6000 y?l öncesinden günümüze bozulmadan ula?may? ba?arm??t?r. Bugünde bilim insanlar?, ara?t?rmac?lar ve arkeologlar insanl?k tarihi ve geli?im süreciyle ilgili bilgilere günümüze ula?an seramik buluntulardan elde etmektedirler.

Anadolu uygarl?klar? olan  Hitit, Frik, Lidya, Urartu uygarl?klar?nda  seramiklerinde görülen özellikler:

1-Dini Sahneler

2-?nsan Figürleri

3-Evlilik Sahneleri

4-Hayvan biçimli seramik kaplar ( Çift ba?l? ördek biçimli kap ) gibi

5-Seramik kaplar üzerine bulunan hayvan figürleri

6-Mitolojik Figürler

7-Bitki motifleri

Anadolu uygarl?klar? seramik kaplar? üzerinde bulunan özelliklerdir.

 

                             

                        SERAM?K VE CAM BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve Seramik Ve Cam Bölümüne Haz?rl?k sürecinde Resim Kursu Atölye Haz?rl?k çal??ma süreciniz içinde çal??man?z gereken konu ve konulara de?inece?imiz bu yaz?m?zda Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik Ve Cam Bölümü Yetenek s?navlar?nda en s?k sorulan konu ve konu alanlar? kompozisyonlara de?inerek yaz?m?za ba?layal?m. Seramik ve Cam Bölümü yetenek s?navlar?nda a??rl?kl? olarak belle?e yönelik kompozisyonlar ve bunun d???nda olu?turulan kompozisyon içinde cam, seramik ve objelerden ya da geometrik formlardan olu?an kompozisyonlar natürmort çal??malar? sorulmaktad?r. Fakat Marmara üniversitesi g.s.f s?navlar?nda üçüncü a?ama olan ‘’ Mülakat Dosya De?erlendirme ‘’ De?erlendirme a?amalar?ndan  biri olan mülakat s?nav?ndaki dosya de?erlendirme k?sm?nda Resim Kursu ve Resim Kursu Haz?rl?k süreciniz kapsam?nda yapt???n?z çal??malar de?erlendirilerek puan verilmekte ve s?ralama olu?turulmaktad?r. Fakat Resim Kursu Atölye E?itimi süreciniz içinde olu?turdu?unuz dosyan?z muhakkak ki yaln?zca bu anlamda yap?lm?? çal??malardan olu?mamal?d?r. ?nsan anatomisine ya da figür çal??malar?na dönük atölye haz?rl?k sürecinde yapt???n?z çal??malar ve kopyalarda dosyan?zda yer almal?d?r.

Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu Cam Ve Seramik Bölümüne Haz?rl?k Sürecinizde Çal??man?z gerekenler ise;

1-?nsan Anatomisi

2-Objeler

3-Natürmort

4-Mekan Çizimleri ( ?ç – D?? Mekan )

5-Kuma? K?vr?mlar?

Güzel Sanatlar Seramik ve Cam Bölümüne Haz?rl?k sürecinizde yetenek s?navlar?n?n her üniversiteye göre farl?l?k gösterdi?i bunu y?llara göre bile de?i?iklikleri içerebilece?i asla unutulmamal?d?r. Bunun için Üniversitelerin her s?nav y?l?nda yay?mlad?klar? s?nav yönetmeli?ini takip etmek ve dikkatli okumak gerekmektedir. Ayn? zamanda her üniversitenin yap?lan bu s?navlarda ka??t ebatlar?, s?nav süresi ve a?ama say?s? her üniversiteye göre farkl?l?k gösterir. Seramik – Cam Bölümü s?navlar?nda Belle?e yönelik sorular sorulabilece?i gibi farkl? parçalardan olu?an natürmort ya da uygulamal? bir biçimde verilen kilden belirtilen bir formu olu?turman?z istenebilir. Bunun d???nda atölye çal??ma sürecinizde yapaca??n?z natürmort ve tek obje çal??malar?nda çizece?iniz cam, seramik parçalar ya da farkl? formlar? üç boyutlu bir alg? ve görselle?tirme becerisi ile ka??t yüzeyine aktar?lmas? ve bu beceriyi kazanm?? olman?z son derece önemli ve hayatidir. Bu noktada bol bol obje çal??man?z ve formlar? keskin bir do?rulukla ka??t düzleminde olu?turabilmeniz önemlidir.

Çizebilece?iniz objeler

 1. Cam ?i?eler
 2. Vazolar
 3. Testiler
 4. Gü?üm
 5. Demlik ve çaydanl?k

 

Gibi vb. form, yap?lar olarak s?ralayabiliriz. Yapaca??n?z çal??malar? Resim Kursu Atölye Çal??ma sürecinde verilen süre zarf?nda kâ??da aktarmay? çal??malar?n?zda önemseyin ve s?nava üç ay kala yapaca??n?z çal??malarda süreli çal???n. Bu s?navlarda ba?ar?l? olman?n anahtarlar?ndan biridir.

Bu anlamda e?itim sürecinizde ö?renme sürecinizi k?saltmak e?itmeninizin deneyimlerinden faydalanmak geli?iminizi do?ru ve akademik bir temele oturtmak ve bu ?ekilde temellendirip ba?ar?ya ula?mak sizin ad?n?za faydal? olacakt?r. ?u unutulmamal?d?r ki bu hayatta parayla sat?n alamayaca??m?z tek ?ey tecrübe ve birikimdir. Bu anlamda Resim Kursu Bursa, Resim Kursu dendi?inde ak?llara gelen Bursa’n?n En Ba?ar?l? Resim Kursu olan atölyemiz, Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemizden alaca??n?z Akademik E?itim ve Profesyonel yard?m Güzel Sanatlara Haz?rl?k e?itimi noktas?nda hiç ku?kusuz ki s?navlarda ba?ar?l? olman?z? ve istedi?iniz bölüme girmenizi sa?layacakt?r.

       NERELERDE ÇALI?AB?L?RS?N?Z VE ?? ?MKANLARI NELERD?R

 1. Özel seramik atölyelerinde çal??abilirsiniz
 2. Güzel sanatlar fakültelerinde akademik e?itiminize devam edip üniversitelerin seramik –cam bölümlerinde çal??abilirsiniz
 3. Sanat e?itimleri kapsam?na göre resim atölyelerinde çal??abilirsiniz
 4. Kendi seramik ya da Cam atölyenizi açabilirsiniz
 5. Seramik – Cam Fabrikalar?nda tasar?mc? ürün geli?tirici olarak çal??abilirsiniz
 6. Formasyon e?itimi alan bireyler milli e?itim bakanl???na ba?l? kurumlarda sanat e?itimcisi olarak çal??abilir
 7. ?ç yada d?? mekanlarda yap?lan restorasyon çal??malar?nda yap?lan duvar uygulamalar?nda seramik sanatç?s? olarak çal??abilirsiniz

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: