SANAT ESERLER? KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

SANAT ESERLER? KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


SANAT ESERLER? KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

Ülkemizde bulunan sanat eserlerine yönelik, ülkemizde yeni geli?mekte olan restorasyon yenileme bilinci bu alanda akademik e?itim alm?? insan ihtiyac?n? beraberinde getirmi?tir. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümünün amac? bu alanda bilimsel ara?t?rma ve uygulamalar? destekleyerek ihtiyaç duyulan akademik e?itim süzgecinden geçmi? bilim insanlar?n? yeti?tirmek amac?yla kurulmu?tur. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu bölümü ülkemizde 2012 y?l?nda kurulmu? ve dört y?ll?k lisans e?itimi vermeye ba?lam??t?r.

                 

SANAT ESERLER? KONSERVASYONU VE RESTORASYONU BÖLÜMÜ DERS ?ÇER???

1-Resim

2-Heykel

3-Seramik

4-Ka??t

5-Ah?ap tan üretilmi? eserler

Bu eserlerin restorasyonunu içeren teorik ve uygulamal? dersleri bünyesinde bar?nd?ran bir bölüm olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümüne Haz?rl?k sürecinde a??rl?kl? olarak geometrik formlardan olu?an kompozisyonlar sorulmaktad?r. Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek S?navlar? her üniversiteye göre farkl?l?k gösterse de Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü S?navlar? genellikle iki a?amadan olu?maktad?r. Her üniversitenin s?nav sürelerinin ve ka??t ebatlar?n?n farkl?l?k gösterebilece?i unutulmamas? gereken bir durumdur. Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu  Bölümüne haz?rl?k sürecinde yap?lan çal??malar ise üç boyutlu formlardan olu?an natürmort çal??malar?n?n belirlenen zaman s?n?rlar? çerçevesinde ka??t yüzeyine aktar?lmas? sürecini kapsamaktad?r. Yap?lan bu çizimlerde Oran – Orant?, Yerle?tirme, Kompozisyon ve bunun yan?nda çizilen objelerin yap?sal do?rulu?u son derece önemlidir. Bununla birlikte ac?k – koyu ve doku hissi etkisini de asla göz ard? etmemek gerekir. Yukar?da belirti?imiz tüm unsurlar?n Resim Kursu Atölye E?itimi süreci içinde kompozisyonumuzda ve kompozisyonlar?n?zda keskin bir do?rulukla olmas? gerekmektedir. Bu noktada Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümüne Haz?rl?k, Resim Kursu, Atölye Haz?rl?k e?itim süreciniz içerisinde Seramik, Cam, Ah?ap, Metal vb. objeleri ve bu objelerden olu?an natürmortlar? çal??man?z ve bunlar? dokular?yla üç boyutlu bir alg? ve gerçeklikle ka??t yüzeyine aktarma becerisini kazanman?z ve s?nav öncesinde bu beceriyi kazanm?? olman?z çok önemlidir. Yukar?da bahsetti?imiz hususlara dikkat etmeniz sizi girece?iniz okullar?n s?navlar?nda ba?ar?ya ula?t?racakt?r. Fakat bu noktada Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu Bölümü s?navlar?na yönelik alaca??n?z e?itim ve bu e?itimi nerden ve hangi düzeyde ald???n?z ba?ar?n?z? direk etkileyecek en önemli unsurdur. Resim Kursu, Resim Kursu Bursa dendi?inde ak?llara gelen Bursa’n?n En Ba?ar?l? Güzel Sanatlara Haz?rl?k ve Resim Kursu olan atölyemiz Giotto Akademi Sanat Resim Kursumuzda alaca??n?z, Akademik E?itim ve Profesyonel destek ve 21 y?ll?k Güzel Sanatlara Haz?rl?k Sanat E?itimi ve s?nav tecrübemizle siz de?erli gençlerin s?navlarda ba?ar?l? olman?z noktas?nda sizlerleyiz.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: