SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

 SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


         SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

Sahne Dekorlar? Ve Kostümü Bölümü günümüz ihtiyaçlar?na cevap verebilme ad?na aç?lm?? bir bölümdür.

Sahne dekorlar? bölümü;

1-Tiyatro

2-Opera – Bale

3-Sinema

4-Televizyon

5-Reklam

6-Festival vb.

Alanlarda kendini göstermektedir.

        

Yukar?da ifade etti?imiz gibi sahne dekorlar? ve kostümü bölümünden mezun olanlar?n i? olanaklar? oldukça geni?tir. Sahne dekorlar? ve kostümü, tiyatrolarda sahnelenecek bir oyunun tüm tasar?m sürecinden sorumludur. Bunlar? Arka dekor, K?yafetler ve Aksesuarlar olarak s?ralayabiliriz. Bunun d???nda ald?klar? e?itim paralelinde vitrin tasar?m? yapma olanaklar? da bulunmaktad?r. Sahne Dekorlar? Ve Kostümü Bölümüne Haz?rl?k süreci hakk?nda bilmemiz gerekenleri s?ralayacak olursak e?er

1-Yap?lan bu s?navlarda figürlü kompozisyonlar soruldu?u

2-S?nav soru biçimleri ve a?amalar?n?n her üniversiteye göre farkl?l?k gösterdi?i

3-S?nav sürelerinin her üniversiteye göre farkl?l?k gösterdi?i

4-Ka??t ebatlar?n?n üniversitelere göre farkl?l?k gösterdi?i

?eklinde s?ralayabiliriz.

Yukar?da belirti?imiz unsurlar?n fark?nda olmak Güzel Sanatlara Haz?rl?k, Güzel Sanatlar Fakülteleri Haz?rl?k Resim Kurs sürecinde bu bilinçle s?navlara haz?rlanmak sizin ad?n?za haz?rl?k safhan?zda bilmeniz gereken önemli ön bilgilerdir. ?imdi haz?rl?k sürecini ve bu maddeleri biraz daha açal?m. Yap?lan birinci ve ikinci a?ama s?navlar a??rl?kl? olarak bellek ‘’ ?mgesel ‘’ çal??malar, figürlü kompozisyonlar olarak belirlenmekte ve s?nav konular? a??rl?kl? olarak figürlü kompozisyonlar üzerinden olu?turulmaktad?r;  fakat Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek s?navlar?n?n üç a?amadan olu?tu?u unutulmamal?d?r.

Bu A?amalar;

1-A?ama Eleme S?nav?

2-A?ama Bölüm S?nav?

3-A?ama Mülakat Dosya De?erlendirme

A?amas? olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

Yap?lan birinci a?ama s?navlar?n?n bellek s?navlar? oldu?u ve eleme s?nav?nda figür a??rl?kl? ve figürlü kompozisyonlardan olu?mas? bize çal??mam?z gerekenler noktas?nda bir fikir veriyor.

Bu anlamda Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve SahneDekorlar? Bölümüne Haz?rl?k Resim Kursu e?itim süreci içerisinde Canl? Model çal??malar? yap?lmal? anatomiyi tan?maya dönük detay kopya ve beden parçalar? etüt edilmelidir.

Bu parçalar? ?u ?ekilde s?ralayabiliriz;

1-Kafatas? - Portre

2-El – Kol

3-Baçak – Ayak

4-Gövde Detaylar?

Olarak s?ralayabiliriz. Çal??malar?n?za detay parçalar anlam?nda da a??rl?k verilmelisiniz. Bunun d???nda tek figür çal??malar? ve yap?lan tek figürlerin grup kompozisyonlara dönü?türülmesi de önemlidir. Resim Kursu Güzel Sanatlara Haz?rl?k e?itim sürecinde atölye çal??malar?nda yap?lan figürlerin k?yafetlerine önem verilmesi Sahne Dekorlar? Ve Kostümü Bölümüne Haz?rl?k sürecinde büyük önem ta??maktad?r. K?yafetlerin ve k?vr?m yap?lar?n?n do?rulu kadar kullan?lan aksesuarlar ve bunlar?n do?ru bir biçimde figür ve kompozisyonda var olmas? da önemlidir. Bu anlamda haz?rl?k sürecinizde günlük ya?am içinde kulland???m?z k?yafetlerin ve aksesuarlar?n d???nda dönem k?yafetleri noktas?nda ara?t?rmalar ve etütler yapman?z bu süreçte do?ru olacakt?r. S?nav a?amalar? noktas?nda ise biraz önce yaz?m?zda ifade etmeye çal??t???m?z ‘’ Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi S?nav A?amalar? ‘’  Dosya de?erlendirme safhas? unutulmamal?d?r. Atölye Haz?rl?k sürecinizde bu yönde ve bu okulun ka??t ebatlar?na uygun çal??malar yapman?z do?ru olacakt?r. Yap?lan s?navlarda ka??t ölçülerinin de her üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi ne göre farkl?l?klar gösterdi?i unutulmamal?d?r.

Bunlar Örne?in;

1-Mimar Sinan G.S.F = 50 X 70

2-Marmara G.S.F = 35 X 50 

Unutulmamal?d?r.

Bu anlamda girece?iniz okulun ka??t ebatlar?na uygun çal??malar yapmak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Haz?rl?k ad?na dosya i?lerinizi bu ka??t ölçülerinde yapman?z önemlidir.

Bir di?er konu s?nav süreleridir. Girece?iniz s?navlarda ba?ar?l? olma ad?na Resim Kursu e?itim sürecinde belirlenen s?nav süresi, zaman aral???na uygun biçimde çal??man?z ve Resim Kursu atölye çal??ma süreciniz içinde ortaya ç?karaca??n?z i?leri bu zaman aral??? içinde yapman?z s?navlarda ba?ar?l? olman?z? sa?layacak önemli bir etkendir. Birçok ö?rencinin istenilen süre içerisinde çal??malar?n? yeti?tirememesi bilinen bir gerçektir.

Konuyu toparlayacak ve maddeler halinde yazacak olursak;

1-?nsan Anatomisi ve Figür Çimleri üzerine gidilmeli

2-S?k aral?klarla K?yafetli Figürler Çizilmeli

3-Çal??malarda Mekan asla göz ard? edilmemeli

4-Yap?lacak çal??malarda Aksesuarlara yer verilmeli

5-Dönem K?yafetleri Etütlerinin yap?lmas?

Önemlidir. Bunun d???nda çal??malar?n?z?n üç boyutlu bir etkiye sahip olmas? ve yap?lan bu çal??malarda kompozisyon ve figür beden hareketlerinin bunun d???nda k?yafetlerin k?vr?m yap?lar?n?n kendini sorgulatmayacak do?rulukta olmas? son derece önemlidir. Resim Kursu Bursa, Resim Kursu ve Bursa’n?n En Ba?ar?l? Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu dendi?inde ak?llara gelen ilk resim atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemizde alaca??n?z e?itim sizlerin bu s?navlarda ba?ar?l? olman?z? sa?layacakt?r. Sizleri de e?itimlerimizden faydalanmak ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k E?itimi alma ad?na atölyemiz de görmekten ve sizlerle çal??maktan memnuniyet duyar?z.• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: