FOTO?RAF BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

FOTO?RAF BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


 

FOTO?RAF VE FOTO?RAFÇILIK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

Resim sanat?n?n bir yan alan? olan foto?raf etraf?m?zda ve do?a içerisinde var olan objeleri anl?k görüntü ve hallerini ???k ve renklerini de?erlendirerek çekilen anl?k görüntü ve karenin çekilmesi ve bunun foto?raflanmas? sürecidir. Soyut resmi göz önünde bulundurmazsak foto?raf sanat?n?n resim sanat?ndan bir fark? yoktur. Her ikisinde de temel öznesi insan ve do?ad?r. Foto?raf sanatç?s?n?n tual alan? filmlerdir. Foto?raf sanatç?s?n?n da kadraj alan? resim sanat?nda oldu?u gibi insan ve do?ad?r. ?nsan?n halleri hayat içerisindeki ya?am mücadelesi ya da do?an?n sundu?u anl?k güzellikler foto?raf sanatç?s?n?n kadraj alan?n? olu?turmaktad?r. Foto?raf sadece bir karenin ya da an?n karesi de?ildir. Yakalanan kare ve an? gelece?e ta??r. Foto?raf sanat? dünden bugüne bugünden ise gelece?e sanatç?n?n bak?? ac?s? yönünde ???k tutar.

Foto?rafç?l?k Bölümü Yetenek S?navlar?nda a??rl?kl? olarak natürmort kompozisyonlar sorulmaktad?r.  Olu?turulan bu kompozisyonlar?n kag?t yüzeyine aktar?lmas? istenebilece?i gibi olu?turulmu? bu kompozisyonlardan ki?inin seçece?i bir karenin kadraj?n ka??t yüzeyine aktar?lmas? da istenebilmektedir. Bunun d???nda girece?iniz okulun s?nav?nda mülakat a?amas? da olabilir.  Bu mülakat a?amalar?nda amaç ki?iyi tan?mak ve ayn? zamanda burada gösterilecek görsellerde bir kadraj? seçmesi yönünde sorularla da kar??la?abilirsiniz, bu yüzden resim sanat?nda oldu?u gibi foto?raf sanat?nda da kadraj alma becerisi ve alg?s?  kazanm?? olmak  son derece önemlidir. Bunun d???nda foto?raf bölümü s?nav?n?n birinci a?amas?nda imgesel bir kompozisyonun olu?turulmas?n?n da istenebilece?i unutulmamal?d?r. Bu anlamda foto?raf bölümüne haz?rl?k süreciniz kapsam?nda tek obje ve natürmort çizimlerine a??rl?k vermeniz, bu çizimlerin ilk a?amas? olarak önce geometrik formlar üzerine çal??man?z

Bu Formlar;

1-Küp

2-Küre

3-Dikdörtgen

4-Üçgen

Daha sonraki süreçte bunlar? aç?k – koyu etkisiyle ve keskin bir do?rulukla ka??t yüzeyine aktarman?z önemlidir.

?kinci a?ama s?navlar? ise genellikle mülakat ve genel kültür testi ?eklinde olmaktad?r. Bu noktada teknik anlamda bilgi sahibi olma ve ara?t?rma yapman?zda haz?rl?k sürecinin önemli sac ayaklar?ndan birini olu?turmaktad?r. Bir di?er gözden kaç?r?lmamas? gereken nokta ise girece?iniz s?navlarda portfolyo  istenebilece?idir. Çekti?iniz kareler foto?raflar ve bunlar?n sunumu önemlidir.

Foto?raf Bölümü Haz?rl?k sürecinizde çal??man?z gereken ve haz?rl?k süreci içinde olu?turman?z gerekenleri s?ralayacak olursak

1-Geometrik Formlar ve Objeler

2-Natürmort Çal??malar?

3-Haz?rlanan Natürmort çal??malar?nda farkl? aç?lardan etkili kadraj aç?lar?n? alma

4-Foto?rafla ilgili teknik bilgi edinme

5-Portfolyo Haz?rlama

Olarak s?ralayabiliriz. Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k ve Resim Kursu haz?rl?k sürecinizde yukar?da belirti?imiz unsurlar?n üzerine gitmeniz ve çal??malar?n?z? bu kapsamda planlaman?z do?ru olacakt?r.

Yapt???n?z çal??malarda olmas? gereken nitelikler ise;

1-Oran – Orant?

2-Ac?k -  Koyu

3-Doku

4-Yerle?tirme

Gibi özellikler nitelikler kompozisyonlar?n?zda olmal?d?r. Bu anlamda yapt???n?z çal??malar ka??t yüzeyinde üç boyutlu bir alg?yla ve keskin bir do?rulukla ka??d?n?zda var olmal?d?r. Unutmaman?z gereken yapt???n?z çal??malarda süre faktörünü unutmadan sizden istenen zaman faktörü çerçevesinde çal??malar?n?z? ka??t yüzeyine aktarman?z son derece önemlidir.

 

FOTO?RAF BÖLÜMÜ ?? OLANAKLARI

1-Kendi foto?raf stüdyonuzu kurup foto?raf sanatç?s? olarak çal??abilirsiniz

2-Medya ve Grafik ajanslar?nda sanat yönetmeni olarak çal??abilirsiniz

3-Görsel ve Yaz?l? medyada çal??abilirsiniz

4-Üniversitede akademik e?itiminize devam edip akademisyen olabilirsiniz• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: