GRAF?K BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

GRAF?K BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


                                                            

                                   GRAF?K BÖLÜMÜNE HAZIRLIK SÜREC?

Öncelikle Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümü s?navlar? ve Güzel Sanatlar Fakülteleri Grafik Bölümüne Haz?rl?k sürecinde çal??mam?z gereken konu ve konu alanlar?na de?inelim.

Bu konu alanlar?;

?llüstrasyon çal??malar? yapmak

Yaz? karakterlerine hakim olmak

Afi? ve bu yönde yap?lm?? çal??ma ve tasar?mlar? incelemek

Grafik bölümüne Haz?rl?k sürecini bilinçli bir yakla??mla geçirmemizi ve haz?rlanmam?z? sa?layacakt?r. Grafik bölümü s?navlar? her üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine göre farkl?l?k gösterse de genellikle bu s?navlar iki a?amadan olu?maktad?r. Yine daha önceki yaz?lar?m?zda belirti?imiz üzere her üniversitenin s?nav süresi ve s?navlarda kulland?klar? ka??t ebatlar? farkl?d?r. Yaln?z Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi taraf?ndan düzenlenen yetenek s?navlar?nda a?ama say?s? üç tür. Üçüncü a?aman?n dosya de?erlendirme oldu?u ve bu mülakat a?amas?nda yapt???n?z çal??malar?n d???nda sanat tarihine yönelik ve sizi tan?maya yönelik sorular soruldu?u bununda puan hesaplanmas?nda önemli bir bölüm oldu?u unutulmamal?d?r.

Bu a?amalar Marmara Üniversitesi  G . S . F ?u ?ekildedir:

1-A?ama : Eleme S?nav?

2-A?ama : Bölüm S?nav?

3-A?ama : Dosya De?erlendirme – Mülakat

Olmak üzere üç a?amadan olu?maktad?r. Yap?lan bu s?navlarda ö?rencilerden belirlenen zaman s?n?rlar? çerçevesinde i?lerini ç?karmalar? beklenmektedir. Sorulabilecek konu alanlar? ise ?u ?ekildedir.

Ç?kabilecek konu alanlar?;

1-Bellek ( ?mgesel bir konu )

2-Natürmort

3- Yar? Bellek

4-Kuruboya-Suluboya Çal??malar

Yap?lan bu s?navlarda iki bellek sorusu istenebilir gibi bir tan?mlamaya gitmek do?ru olmayacakt?r. S?nava haz?rl?k sürecinizde kar??n?za ç?kabilecek her ?eye haz?rl?kl? olmak en do?ru oland?r. Marmara Üniversitesi G.S.F Haz?rl?k sürecinizde  dosya de?erlendirmeye dönük çal??malarda  a??rl?kl? olarak 35 x 50 ebad?n? kullanman?z önemlidir. Bu noktada Resim Kursu ve atölye çal??ma Grafik bölümüne Haz?rl?k sürecinizde a??rl?k vermeniz gereken obje çal??malar? ve bu objelerin üzerlerindeki yaz? karakterleriyle birlikte bunu ka??t yüzeyine aktarman?z, bölüm s?navlar?n?n birinci eleme a?amas?n?n bellek s?nav? oldu?u unutulmamal? bu anlamda Resim Kursu sürecinde canl? model çal??malar? üzerine gitmeniz ve bu sayede portre, beden yap?s?, el, ayak gibi beden parçalar?n? ve yap?s?n? tan?man?za  ve yapt???n?z model çal??malarla kuma? k?vr?m ve yap?lar?n? tan?ma ve hakim olman?z? sa?layacakt?r. Bunun yan?nda figür ve mekan ili?kisi de gözden kaç?r?lmamas? gereken bir noktad?r. Ve bu ili?ki çal??ma kâ??d?m?z da kesin bir do?rulukla var olmal?d?r. Bellek çal??malar?m?zda belirledi?imiz imgesel konu kapsam?nda olu?turaca??n?z afi? ve bu afi?lerdeki yaz? karakterleri de önemli bir konudur. Bu ba?lamda çal??malar?m?z? üç boyutlu bir etkiyle kag?da aktarmak ve bu beceriyi kazanm?? olmak ve Yetenek S?navlar?na Haz?rl?k süreci içerisinde konular? süreli çal??man?z s?navlarda ba?ar?l? olman?z? sa?layacakt?r. Yukar?da belirti?imiz çal??ma alanlar? üzerine yapaca??n?z s?k etütler önemli bir peki?tireç olacakt?r. Bu disiplin çerçevesinde çal??mak kaç?n?lmaz olarak ba?ar?l? olman?z? sa?layacakt?r. Fakat ?u unutulmamal?d?r bu süreci h?zland?rma ve ba?ar? oran?n?z? art?rma ad?na Resim Kursu Bursa dendi?inde ak?lllara gelen ilk Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k Resim Kursu, Güzel Sanatlara Haz?rl?k, Resim atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Resim Kursumuzdan alaca??n?z e?itim ve profesyönel destekle bu bölüm ve bölümleri rahatl?kla kazanman?z? sa?layacakt?r.

 

Karakalem Portre 

Model Çal??malar?

Natürmort Çal??malar?

K?sa Etütler ( Belle?e yönelik tan?ma çal??mas? fakl? duru? ve hareketler  )

Kopya ve Detay Kopya Çal??malar?

Grafik Bölümüne yönelik yaz? karakter çal??malar?

?ç Mekan ve D?? Mekan Etütleri ( ?ç Mimarl?k bölümüne yönelik )

Tek Obje Çal??malar? ( Endüstri ürünleri bölümüne yönelik )

Bellek imgesel Çal??malar ( Her bölüm için ayr? konu )

 

GRAF?K BÖLÜMÜ ?? ?MKAN VE ALANLARI

1-Grafik tasar?mc?s? olarak kendi i?inizi kurabilirsiniz

2-Grafik tasar?n ajanslar?nda çal??abilirsiniz

3-Formasyon e?itimi alman?z durumunda milli e?itime ba?l? ve ya özel okullarda Grafik ö?retmeni olarak çal??abilir

4-Üniversitelerde e?itiminizi sürdürmeniz halinde akademisyen olabilirsiniz

5-Dijital uygulamalar ve Web tasar?mc? olabilirsiniz

Umar?m Giotto Akademi Sanat Resim Atölyesi olarak verdi?imiz bilgiler size faydal? olur ve birazda olsa yolunuza ???k tutar ayd?nlat?r. Giotto Akademi Sanat Resim Kursu ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Atölyesi olarak Güzel Sanatlar ve E?itim Fakülteleri Resim- ?? Ö?retmenli?i Bölümüne Haz?rl?k Sürecinizde  Ba?ar?lar Dileriz.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: