?Ç M?MARLIK SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

 ?Ç M?MARLIK SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


                                               ?Ç M?MARLIK SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

Daha önceki yaz?lar?m?zda ifade eti?imiz gibi  insano?lu var oldu?u günden buyana ya?am?n? sürdürebilme ad?na. Bar?nmaya ve korunakl? bir ya?am alan?na  ve ya?am alan? olu?turmaya ihtiyaç duymu? ve bu aray???n ilk a?amalar?nda ma?ara alanlar?nda ya?am?? ve yerle?ik hayata geçmesiyle birlikte  ah?ap, kerpiç ve ta? kullanarak ya?am alanlar? olu?turmu? ve bu alanlar?n iç bölümlerinde ihtiyaçlar?n? kar??layacak ?ekilde düzenlemi? ve olu?turmu?tur. ?nsan?n sürekli geli?en bir canl? varl?k oldu?u gerçe?i do?al olarak, ya?am?? oldu?u alanlara da yans?m?? ve ilk ba?larda kar??m?za sadece bar?nma alan? olarak ç?kan ma?ara ve yap?lar sonras?nda ihtiyaçlar?n ve geli?menin paralelinde daha geni? ve tekni?in kullan?ld??? yap?lara dönü?mü?tür. Bu dönü?ümle birlikte yap?lar?n bölümlerinde artma ve insanlar?n statülerini gösteren duvarlara ve yerlere yap?lan süslemeler mozaik çal??malar muhtelif yerlere yap?lan  heykeller, yap?lara girerek estetik bir alg?y? da bünyesine katm??t?r. Yap?lar bu ?ekilde sadece konaklama ve bar?nma alan? olmaktan ç?k?p estetik ve rahat ya?am alanlar? olman?n d???nda yukar?da da belirti?imiz üzere toplumdaki statünün de bir göstergesi olma yoluna gitmi?tir. Bu süreçte yap?lar?n d???ndaki estetik alg?n?n sadece yap?n?n d???nda kalmas? beklenemezdi ve bu estetik alg?  yap?lar?n iç alanlar?na da yans?d?. Ve iç alanlar? dizayn süreci dünde bu günde geçerlili?ini korumaktad?r. Bu gün toplumun daha geni? bir kesiminin  ya?am alanlar?n? ho? ve mutlu vakit geçirebilecekleri bir alana dönü?türme çabas? iç mimarl?k alan?n?n geli?mesini ve tasar?m mekanlar?n artmas?na ve bu alanda hizmet vermeye çal??an tasar?m ofis ve firmalar?n artmas?na ve bunun paralelinde iç mimarl?k e?itimi alm?? bireylere ve tasar?mlara  ihtiyaç duymu?tur  ve bunun neticesinde akademik e?itim vermek amac?yla bu bölümler aç?lm??t?r.   

 

Güzel Sanatlar Fakülteleri ?ç Mimarl?k Bölümüne Haz?rl?k sürecinde ?ç Mimarl?k Bölümüne nas?l haz?rlanmal?y?z?  Sorusuna gelecek olursak bunlar? ?u ba?l?klar alt?nda toplayabiliriz;

  • Kompozisyon temel elemanlar?

Biçim

Ritim

Armoni

Kontrast

Perspektif

Doku

Denge

Ton

  • Obje Çizimleri
  • Natürmort Çizimleri 
  • ?nsan anatomisini tan?maya yönelik çal??malar
  • Mekan? tan?maya yönelik etüd ve çal??malar

Olarak s?ralayabiliriz.

Bu çal??malara ba?lamadan önce temin etmeniz gereken malzemeler ?u ?ekildedir. 

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas?

1 Adet 50x70 cm Duralit

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1Adet Maket B?ça?? (Geni?)

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Ka??d? (100 adet )

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölyede çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? ka??t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 ka??d?n olmas? gerekmektedir.

?ç Mimarl?k Bölümüne Haz?rl?k sürecinde ilk bilinmesi gereken s?navlar?n Güzel Sanatlar Fakülteleri Yetenek S?navlar? ve bölüm s?navlar?n?n nas?l yap?ld??? ve konu ve konu alanlar?na ba?l? olarak nelerin çal???lmas? ve girece?iniz okulun, okullar?n s?navlar?ndaki ka??t ebatlar?n? ve s?nav süresini  bilmektir. ?ç Mimarl?k S?navlar? genellikle iki a?amadan olu?maktad?r.

Bunlar ;

1- A?ama : Eleme s?nav?

2- A?ama : Bölüm S?nav?

Birinci a?ama s?nav? ortak oldu?undan bu s?navlarda a??rl?kl? olarak fi?ür ve fi?ür mekan ili?kisine dayal? soru örnekleri kar??m?za ç?kmaktad?r.

?kinci a?amada ise bölüm s?nav?na ba?l? olarak bir mekan?n ka??t yüzeyine aktarma üzerine kuruludur ,  mekan a??rl?kl?d?r.

Bu verdi?imiz örnekler asl?nda çal??ma plan?m?z?n da  alt yap?s?n? ve çal??mam?z gereken unsurlar? bize anlatmaktad?r.

Bunlar biraz önce yukar?da da ifade etmeye çal??t???m?z gibi ;

1-Temel perspektif e?itimi

2-Obje ve objelerden olu?an kompozisyonlar ( Natürmort ) – (Tek obje detay çizimleri )

3- ?nsan anatomisini tan?maya yönelik ustalardan kopya ve detay çal??malar?

4- Mekan? tan?maya yönelik farkl? ya?am alanlar?ndan etütler

Olarak s?ralayabiliriz.

  ?ç Mimarl?k Bölümüne haz?rlanan ö?rencilerin perspektif bilgisine hakim olmalar? tek ve iki kaç??l? perspektif bilgisine dayal? bir alan? görmeksizin hayalden detayl? bir ?ekilde çizebilmeleri ve çizebilme becerisine sahip olmalar? son derece önemlidir. Ve bu çal??malarda çizgilerinin cetvelle at?lm?? gibi temiz ve do?ru olmas? s?navlarda ba?ar?l? olman?n en önemli ko?ullar?n?n ba??nda gelmektedir. Bu anlamda çizgi çal??malar? önemlidir. Bunun d???nda fi?iur ve k?yafetlerine yönelik kuma? ve k?vr?m yap?lar?n?n gerçe?e en yak?n ?ekilde aktar?labilmesi önemlidir. Bu anlamda Resim Kursu ve Resim Kursu Bursa dendi?inde ak?llara gelen Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursun anlam?nda  Bursa’n?n En Ba?ar?l? Güzel Sanatlara Haz?rl?k ve Resim Kursu olan Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemiz Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursumuzda alaca??n?z, Akademik E?itim ve profesyonel  destek ve e?itim ba?ar?ya en k?sa ve kolay yoldan ula?man?z? ve istedi?iniz bölüm ve bölümlere girmenizi sa?layacakt?r.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: