ENDÜSTR? ÜRÜNLER? TASARIMI BÖLÜMÜ SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

ENDÜSTR? ÜRÜNLER? TASARIMI BÖLÜMÜ SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

24 Mart 2019 / Pazar


ENDÜSTR? ÜRÜNLER? TASARIMI BÖLÜMÜ SINAVLARINA HAZIRLIK SÜREC?

?nsano?lunun dünden bugüne olan varl?k süreci sürekli ilerleme, geli?me var olan? iyile?tirme üzerine kuruludur. ?nsan?n daha iyi ve güzeli arama çabas? sanatta, üretti?i objelerde, mimari ve mekanlar da günlük ya?am?nda kulland??? objelerde kendisini göstermi? daha güzele ve i?levsel olan? olu?turmaya yönelik bu çaba tasar?m sürecinin olu?mas?na sebep olmu?tur. Günümüzde seri üretim parçalar?n tasarlanmas? estetik ve kullan??l?l?k gibi unsurlar? beraberinde getirmi?tir. Üretti?i e?yalar? bu noktadan hareketle tasarlama ve olu?turma yoluna gitmi?tir. Bu olu?turma süreci muhakkak ki tasar?mc?lara ihtiyaç duymu? ve tasar?m kabiliyeti ve estetik alg?ya sahip bireylere ihtiyaç duymu? ve bu kapsamda endüstri ürünleri bölümü gibi bir alan?n ortaya ç?kmas?na sebep olmu?tur. Bu durum akademik bir disiplinle tasar?mc?lar?n yeti?mesi ve geli?mesi ad?na kurulmu? bir aland?r. Bu bölümde okuyan ö?rencilere kazand?r?lmaya çal???lan genel beceri ise ;

  • Estetik alg?
  • Yarat?c?l?k
  • Form
  • Ergonomi
  • Ürün Geli?tirme
  • Yeni Çözüm Önerileri Geli?tirebilme Becerisi Kazand?rma ( iyile?tirme )
  • Ürün öncesi model olu?turma

Gibi s?ralayabiliriz.

Bu sürecin ana amac? ayn? zamanda ö?rencilerin  çal??abilecekleri özel tasar?m yapan firma yada seri üretim yapan firmalar?n ihtiyaçlar? do?rultusunda ö?rencileri haz?rlamak ve üretim alan?nda ihtiyaçlar?na cevap verecek nitelikte olmalar?n? sa?lamakt?r.

Endüstri Ürünleri Bölümüne Haz?rl?k sürecine de?inmeden önce gerekli malzeme listesini verelim.

Çal??malara ba?lamadan önce temin etmeniz gereken malzemeler ?u ?ekildedir : 

 

1 Adet 50x70 cm Resim Dosyas?

1 Adet 50x70 cm Duralit

1 Adet Silgi

1 Adet Hamur Silgi

1Adet Maket B?ça?? (Geni?)

2 Adet Mandal (k?skaç) (orta ve küçük boy olabilir)

1 Top 50x70 cm Resim Ka??d? (100 adet )

2’?er adet 2B-3B-5B Kalem

1 Adet S?nav Eskiz Kalemi (Yass? Uçlu)

1 Adet Portmin Kalem Faber- Castel (TK 4600)

1 Adet Portmin Kalem Faber-Castel  (TK 9400)

1 Adet  (0,9 /1.0) Faber- Castel Uçlu Kalem (TK FINE VARIO I) (?ste?e Ba?l? 0,5-0,7 Uçlu Kalemlerde al?nabilir)

NOT: Atölyede çal??ma sürecinin ilk günlerinde örnek anlat?mlar ve buna ba?l? tekrarlardan dolay? ka??t sarfiyat? fazla olmaktad?r. Bu yüzden ilk günlerde çal??ma düzeninizin aksamamas? ad?na dosyan?z da 15-20 ka??d?n olmas? gerekmektedir.

Endüstri Ürünleri bölümüne haz?rl?k sürecimde ilk bilinmesi gereken s?navlar?n nas?l yap?ld??? ve nelerin çal???lmas? ve girece?iniz okulun s?navlar?ndaki ka??t ebatlar?n? ve s?nav süresini  bilmektir. Endüstri Ürünleri s?navlar? genellikle iki a?amadan olu?maktad?r.

Bunlar ;

1- A?ama : Eleme s?nav?

2- A?ama : Bölüm S?nav?

3- A?ama : Mulakat Dosya De?erlendirme (MARMARA GSF )

Birinci a?ama s?nav? ortak oldu?undan bu s?navlarda a??rl?kl? olarak fi?ür ve fi?ür mekan ili?kisine dayal? soru örnekleri kar??m?za ç?kmaktad?r.

?kinci a?amada ise bölüm s?nav?na ba?l? olarak bir bir objenin yada arac?n meken içinde yada yaln?z kendisini ka??t yüzeyine aktarma üzerine kuruludur  ve genellikle obje  a??rl?kl?d?r.

Bu verdi?imiz örnekler asl?nda çal??ma plan?m?z?n da  alt yap?s?n? ve çal??mam?z gereken unsurlar? bize anlatmaktad?r.

 

Bunlar biraz önce yukar?da da ifade etmeye çal??t???m?z gibi ;

1-Temel perspektif e?itimi

2-Obje ve objelerden olu?an kompozisyonlar ( Natürmort ) – (Tek obje detay çizimleri )

3- ?nsan anatomisini tan?maya yönelik ustalardan kopya ve detay çal??malar?

4- Obje ve  Mekan? tan?maya yönelik farkl? ya?am alanlar?ndan ve objelerden etütler

5- Elle ili?kilendirmeye yönelik etütler

Olarak s?ralayabiliriz.

  Endüstri Ürünleri  bölümüne haz?rlanan ö?rencilerin perspektif bilgisine hakim olmalar? tek ve iki kaç??l? perspektif bilgisine dayal? bir alan? yada objeyi görmeksizin hayalden detayl? bir ?ekilde çizebilmeleri ve çizebilme becerisine sahip olmalar? son derece önemlidir. Ve bu çal??malarda çizgilerinin cetvelle at?lm?? gibi temiz ve do?ru olmas? s?navlarda ba?ar?l? olman?n en önemli ko?ullar?n ba??nda gelmektedir.Bunun d???nda yukar?da da ifade etti?imiz üzere elle ili?kilendirmeye yönelik çal??malar da son derece önemlidir. Bu anlamda çizgi çal??malar? ,birinci a?amaya yönelik fi?ür ve k?yafetlerine yönelik kuma? ve k?vr?m yap?lar?n?n çal???lmas? , gerçe?e en yak?n ?ekilde aktar?labilmesi önemlidir. Bu anlamda resim kursu olan resim atölyemiz Giotto Akademi Sanat güzel sanatlara haz?rl?k kursumuzda alaca??n?z e?itim ve profesyönel  yard?m ba?ar?ya en k?sa ve kolay yoldan ula?man?z? sa?layacakt?r.

 • Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: