AYAKKABI Ç?Z?M?

 AYAKKABI Ç?Z?M?

04 Nisan 2019 / Perşembe


Ayakkab? çizimi ve çizim sürecine de?inmeden önce daha önceki yaz?lar?m?z da ifade etti?imiz üzere Resim Atölyesi, Resim Kursu E?itimi ve Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu e?itimi sürecinde Resim Kursu Bursa dendi?inde ak?llara ilk gelen Bursa’n?n En Ba?ar?l? Resim Kursu resim atölyesi olan Giotto Akademi Sanat Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu e?itim sürecinde;
 
Güzel Sanatlara Haz?rl?k
 
Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k
 
Güzel Sanatlar Liselerine Haz?rl?k
 
Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Haz?rl?k
 
E?itim Fakülteleri Resim – ?? Ö?retmenli?ine Haz?rl?k
 
Hobi Resim Kursu – Hobi Resim Atölyesi
 
Çocuk Resim Atölyesi – Çocuk Hobi Resim Atölyesi
 
Kapsam?nda
 
Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu
 
Hobi Resim Kursu – Hobi Resim Atölyesi
 
Çocuk Resim Atölyesi – Çocuk Hobi Resim Atölyesi
 
Fabrika Kaizen Sketch E?itim
 
Ak?am Resim Dersleri
 
E?itimlerini vermekteyiz;
 
 
 
Ayakkab? çizim sürecine gelecek olursak, ayakkab? çizimi ister;
 
Güzel Sanatlar Fakültelerine Haz?rl?k
 
E?itim Fakülteleri Resim – ?? Ö?retmenli?i Bölümüne Haz?rl?k
 
Güzel Sanatlara Haz?rl?k
 
Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Haz?rl?k
 
Hobi Resim Kursu Resim Çal??malar? olsun;
 
Ya da Güzel Sanatlara Haz?rl?k Resim Kursu e?itim sürecine yönelik haz?rl?k çal??malar?nda olsun ö?rencilerin en çok zorland?klar? fakat belli çizim yollar?n? gördükten ve ö?rendikten sonra ise kolayl?kla yapt?klar? çal??malard?r. Ayakkab? çizimine geçmeden önce ?unlar? söyleyebiliriz. Bu güne kadar ki verdi?imiz resim kursu e?itim sürecimizde ayn? zamanda farkl? kurumlarda yapt???m?z anlat?mlar ve atölyemizde e?itim gören ö?rencilerimize yapt???m?z anlat?mlar noktas?nda e?itim alan her birey ve ö?rencinin e?itim süreçlerinin ilk evrelerinde kar??la?t???m?z sorunlar hep ayn? ola gelmi?tir. Bu sorunlar? s?ralayacak olursak kafa, gövde, el – kol, bacak – ayak ve ayak yap?s? ve beraberinde ayakkab? olmu?tur. Ö?rencilerin geli?im düzeyi de bu s?ralaman?n paralelinde geli?mi?tir. Bu yüzden yap?lan çal??malarda en son ayak ve ayakkab?yla ilgili sorunlar?n çözümlendi?i düzeldi?ini söylemek yanl?? olmayacakt?r. Bu anlamda ayak yap?s? ve ayakkab?yla ilgili yapaca??n?z çal??malarda farkl? ayak ve ayakkab? duru?lar?n? etüt etmenizin son derece önemli oldu?unu söyleyebiliriz. Bu etüt çal??malarla yapaca??n?z ayakkab? çal??malar? atölye resim kursu e?itim sürecinizin ilerleyen safhalar?nda yapaca??n?z bellek s?nav?na yönelik çal??malarda sizlere ciddi katk? sa?layacak ve her figür duru?una ve zemin hareketine uygun ayakkab? ve ayak yap?s?n? zorlanmadan ka??t yüzeyine aktarman?za olanak sa?layacakt?r. Bunu dile getirmemizdeki en önemli sebep ise ö?rencilerimizin yapt?klar? ilk bellek çal??malar?nda olu?turulmu? olan ayak alan?n?n zemin üzerindeki olmas? gereken derinli?iyle ayak alan?n?n düzlem yer derinli?i aras?ndaki fark? dile getirmektir. Bu durumun kal?c? bir duruma dönü?mesi ise s?navlarda ba?ar?y? olumsuz etkileyebilecek bir unsura dönü?mesiyle ilgilidir. Düzlem figür ili?kisiyle ilgili blok yaz?m?z? olu?turmam?z?n ana sebebi bu durumu izah etmek ve önemini anlatmak amaçl?yd?. Bir çok ki?i düzlem meselesinin önemini gerekti?i düzeyde anlamamaktad?r. Fakat bu durum biraz önce ifade etti?imiz üzere önemli bir husustur. Yaz?lar?m?zda ve di?er blok yaz?lar?m?zda ifade etti?imiz konular? da tekrar ele almam?z?n nedeni bilginin bize göre bir zincirin halkas? gibi oldu?unu dü?ünmemizden kaynaklanmaktad?r ve E?itimde peki?tireçler de çok önemlidir.
 
Ayakkab? çizimi k?sm?na gelecek olursak; bir ayakkab?n?n ka??da aktar?lmas? sürecinde daha çok çapraz aç?lar? tercih etmenizi öneririm bunu sebebi ön, yan, ve üst alana hakim olarak ve ka??t yüzeyine aktarman?za olanak sa?lamas?d?r. Öncelikle ka??d?n?z?n alt?na paralel bir çizgi çekin bu çizgi ayakkab?n?n düzlem üzerindeki duru? aç?s? ve derinli?i noktas?nda size katk? sa?layacakt?r. Sonras?nda gördü?ünüz düzlem derinli?inin aç?s?n? ka??d?n?za ta??y?n, bu derinli?in yan? s?ra ön alan derinli?ini de belirleyin sonras?nda ayakkab?n?n yüksekli?ini belirleyin. Bu k?s?mdan sonra ayakkab?n?n yap?s?n? olu?turmaya ba?layabilirsiniz. Bunun d???nda kutu formundan da yararlanarak ayakkab? yap?s?n? kâ??d?n?za aktarabilirsiniz.  
 
Bu anlamda, Bursa’n?n En Ba?ar?l? Resim Atölyesi Sanat Evi olma özelli?i ta??yan Giotto Akademi Sanat Resim atölyemizden alaca??n?z e?itim sizi ba?ar?ya ta??yacakt?r. Bu anlamda ayn? zamanda Atölyemizdeki E?itimlerimizden yararlanabilir, Resim Kursu ve Resim Kursu E?itimi alma ad?na, Giotto Akademi Sanat Resim Atölyemize gelebilir ve atölyemizden alaca??n?z, Profesyonel destek ve Akademik E?itim sayesinde her türlü aç? ve beden hareketine sahip figür, obje ve formu, mekan? do?ru kütlesel alg?yla çizebilir ve istedi?iniz üniversitenin kap?lar?n? rahatl?kla aralayabilir ve üniversiteli olabilirsiniz. Dereceyle  ‘’ Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi– Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi – Uluda? üniversitesi E?itim Fakültesi Resim - ?? Ö?retmenli?i ve Uluda? Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi‘’ kazanan ve birçok üniversiteyi dereceyle kazanmas?n? sa?lad???m?z ö?rencilerimiz bu durumun ispat?d?r. ?u unutulmamal?d?r ki en pahal? tecrübe edinme yolu zaman ve parayla yap?land?r. Sizde üniversiteli olmak ve istedi?iniz bölüm ve bölümleri rahatl?kla kazanabilmeniz ad?na sizleri de aram?zda görmekten memnuniyet duyar?z. Çünkü ?u unutulmamal?d?r. Bir bölümü kazanmak maharet de?ildir. Girdi?iniz her bölümde bir ba?ar? elde ediyor iseniz gerçekten bir e?itim alm?? ve ald???n?z e?itimin kar??l???n? vermi?siniz demektir.


• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır
test
test 3
• Herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Etiketler: